59696. lajstromszámú szabadalom • Elzáróberendezés álló retorták vagy kamrák fenekei számára

SZABADALMI LEÍRÁS 59696. szám. II/©. OSZTÁLY. Elzáróberendezés álló retorták vagy kamrák fenekei számára. JULIUS PINTSCH ACTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 február hó 26-ika. Az álló retorták alsó nyílásainak elzárá- j sára Morton-féle elzárással biró csapóföde- | lek ismeretesek, melyek a kemence oldalá­ról nyithatók, zárhatók és szorosan meg­húzhatok. Az ismert berendezések azonban azzal a hátránnyal bírnak, hogy még egy külön se­gédtengely szükséges, melynek forgatása által egy emeltyűszerkezet segélyével a zárókengyel oldalt tolatik, illetve átdoba­tik. Jelen találmány értelmében az elzáróbe­rendezésnek úgy rögzítése és odaszorítása, mint meglazítása és szabaddá tétele Í3 a legegyszerűbb módon egyetlen tengely for­gatása által történik. A találmány lényege abban áll, hogy a zárókengyelek helytálló elemek által ve­zettetnek mozgáspályájukban. A csatolt rajz a találmány tárgyának néhány kiviteli alakját példaképen mu­tatja. Az 1. és 2. ábra a berendezés elölnézete; ia 3. ábra az 1. és 2. ábrán rajzolt beren­dezés oldalnézete; a 4, ábra egy másik kiviteli alak elölné­zete. Az (a) retortafenék zárt helyzetében (1. ábra) az ismert módon az (e) tengellyel szilárdan összekötött (f) excenteren lazán forgatható (b) zárókengyel a (d) tenge­lyen ülő (c) fenékemeltyűre van tolva. A találmány értelmében az (e) tengelyt ágyazó (h) testeken (3. ábra) a (g) csap van elrendezve, mely a (b) kengyelben al­kalmazott, a (b) kengyel mozgáspályájá­nak megfelelő hasítékszerű (i) kivágáso­kon van átvezetve. A fenék nyitása céljából például oly módon járunk el, hogy a kemence homlok­oldalán az (e) tengelyen elrendezett ík) emeltyűt körülbelül 90°-kal jobbra forgat­juk. Ezen forgatás által a (b) kengyel kissé lesiilyed és ezáltal ia (c) fenékemeltyű meglazíttatik, mimellett egyidejűleg a (b) kengyel a (g) csap hatása folytán a 2. áb­rán föltüntetett helyzetbe csúszik úgy, hogy a kengyel a (c) emeltyűt elereszti, mire az (a) fenék la (d) tengely forgatása által akadálytalanul nyitható. Ha ellenben az (e) tengelyen ülő (k) emeltyűt ellentétes értelemben forgatjuk, tehát a föltüntetett kiviteli példánál tálra, akkor a (b) kengyel ismét az 1. ábrán föl-

Next

/
Thumbnails
Contents