59597. lajstromszámú szabadalom • Légabroncs járműkerekek számára

Megjelent 1913. évi május lió 27-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59597. szám. XX/a. OSZTÁLY­Légabroncs jármükerekek számára. REYNIER PÁL MÉRNÖK COUXBAN. A bejelentés napja 1912 január hó 25-ike. Elsőbbsége 1911 február hó 2-ika. Jelen találmány tárgya igen hajlékony és emellett nagy szilárdságú légabroncs járműkerekek számára. Az eddig ismert szövetből készült légabroncsok azzal a nagy hátránnyal bírtak, hogy a burkolatot képező különböző szövetrétegek egymáson súrlód­tak, ami egyrészt lényeges meleget fejlesz­tett és másrészt gyors szakadást okozott. Egy további hátrány abban állott, hogy megfeszített állapotban, amelyben a burko­lat többnyire használtatik, a burkolat oldal­falaiban változás állott be, ami onnan eredt, hogy a külső szövet legerősebben vétetett igénybe, míg a belső szövetrétegek jobban kíméltettek és így a szövetrétegek feszült­sége nem volt egyenlő, míg végül a külső réteg annyira elromlott, hogy szakadások állottak be. A kötéllégabroncsok nagyobb szilárdsá­guk dacára több hátránnyal bírnak. Hogy ezen légabroncsok kielégítők legyenek az ellenállás és tartósságot illetőleg, azokat erősen föl kell fújni, ami azonban a legfőbb előnyét, t. i. a hajlékonyságot, megszünteti. Ennek következtében ezen abroncsok nem működnek már mint légabroncsok, melyek tudvalevőleg az ellenállást csökkentik, ha­nem mint merev abroncsok működnek, me­lyek tengelytöréseket, a kocsiszekrény erős rázásait, csavarok meglazulását, egyszóval az egész gépezet rongálását és minden pil­lanatban törések veszélyét okozza. Egy to­vábbi hátránya a kötelekből készült légab­roncsoknak abban áll, hogy az esetben, ha légtartalmuk feszültsége csökken, akkor igen gyorsan elromlanak, minthogy a köte­lek, melyek csak a kautsuk által vannak egymással összekötve, igen hamar szét­válnak. Azon kísérletek, melyek a szövet és a kötél egyesítését célozták, csak közepes eredményeket adtak, minthogy a szövet és a kötél hajlékonysága igen különböző és nem lehetett homogén testet előállítani,, mely hajlékony és szilárd egyidejűleg, vala­mint az ellenállást nagy mértékben csök­kenteni képes anélkül, hogy elszakadna. A je'en találmány tárgyát képező légab­roncs ezen nehézségeket megszünteti, amennyiben a szövetet egy különleges kötél­fajtával sajátságos módon egyesíti. A csatolt rajzon föltüntetett vázlat az alábbi leírás érthetőségének megkönnyíté­sére a találmány tárgyának alakját és szer­kezetét példaképpen mutatja. Egy közönséges abroncsformába, mely a kötelek ideiglenes rögzítése céljából mind­egyik oldalon kiálló horgokkal, illetve kör-

Next

/
Thumbnails
Contents