59574. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kocsikerekek előállítására

Megjelent 1913. évi május hé 87-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59574. szám. XX/a. OSZTÁLY. Eljárás kocsikerekek előállítására. GECZYNSKI SÁMUEL MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 október hó 8-ika. Ürös vagy tömör küllőkkel biró kocsike­rekek vasból már a legkülönfélébb kivitel­ben ismeretesek. Ezen vaskerekek célja, hogy a fakerekek hátrányait, nevezetesen változékonyságukat meleg, szárazság és nedvesség behatásánál és gyors elpusztu­lásukat kiküszöbölje. Ezek a vaskerekek azonban általános elterjedésre nem tehet­tek szert, mert igen nehezek voltak ,és mert minden legcsekélyebb javítás, pl. új pánt vagy új persely felerősítése drája szerszámokkal és gépekkel dolgozó mun­kást igényelt. Megkisérelték újabban gyúrható, meg­keményedő anyagból, ú. n. műfából való ke­rekek előállítását, melyeket vasbeton mód­jára vasbetétekkel merevítettek. Ezek a kerekek ugyan éppen olyan ér­zéktelenek a meleg.és nedvesség behatá­sára, mint-a vaskerekek és fakerekek mód­jára munkáihatók meg, de igen súlyosak, mivel a töréssel szemben csekély ellen­állású iés nehéz fajsúlyú műfa nagy küllő-és agyméreteket tesz szükségessé. További hátrány abban áll, hogy az anyag ütéssel, súrlódással és szétzúzással zemben való el­pusztulásnak védtelenül van kitéve és hogy a beágyazott vasmerevítés az anyag szár mára úgyszólván elválasztó vonalat alkot. A merevítés emellett a semleges vonalban fekszik és a kerékkoszorú küllőinek olda­las igénybevételénél a hajlító igénybevé­tel tekintetében teljesen hatástalan. Ily kerekek formázása is nagyon nehézkes, ta­nult munkásokat igényel és minden egyes nagyság és alak számára külön, sokrészű modellt tesz szükségessé, melyben minden egyes beformázott kereket több órán át, a teljes megszáradásig kell bentar tanunk, mielőtt azt' ,a modell szétszedése által ki­veheoiők. Az említett- hátrányok kiküszöbölése al­kotja a jelen találmány tárgyát, melynél többek között kocsikerekeknek öntés vagy gyúrás után megkeményedő masszából fém­burkolattal kapcsolatban való előállításáról van szó, ahol is a fémburkolat az előállí­tandó kerék számára forma gyanánt, a kész kerék számára pedig merevítés gyanánt szolgál úgy, hogy külön formamodellek, formaszekrények stb. alkalmazása fölösle­gessé válik. Kocsikerekeknek önthető vagy gyúrható, kőszerű struktúrájúvá megkeményedő masz­szából vékonyfalú fémköpennyel kapcso­latban való előállításánál,, mely fémköpeny a kész kerék számára merevítés és védő­burok gyanánt szolgál, a jelen találmány

Next

/
Thumbnails
Contents