59510. lajstromszámú szabadalom • Újítás harisnyákon

_ Megjelent 1913. évi május hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI wBB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59510. szám. l/h. OSZTÁLY­Újítás harisnyákon. ÖZV. KRALOVÁNSZKY GYULÁNÉ SZÜL. OKÁNYI SZLÁVY IRÉN ALEZREDES ÖZVEGYE BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 29-ike. Általánosan tapasztalt hátránya a ha­risnyáknak, hogy azok harisnyatartók al­kalmazásánál a tartó megerősítési helyein elszakadnak és így a harisnyák idő előtt tönkremennek. A szokásos harisnyatartók, különösen pedig azok, amelyek a harisnyát a derékfűzőre függesztik föl, úgy alkal­maztatnak, hogy a tartónak erre szolgáló gombját a harisnya fölső szélénél! ennek belső oldalához tartjuk és azután ezen gombot a harisnya szövetével együtt be­nyomjuk a tartónak alul zárt és lefelé keskenyedő villájába vagy kengyelébe. A kengyel szárának fölfelé húzása folytán (a gomb nyele a keskenyebb kengyelrészbe kerül és a gomb feje által fogva tarta­tik. Könnyen belátható, hogy a kengyelbe való beszorítás és abban való fogvatartás által a legerősebb harisnya szövete is szen­ved és ezen megerősítési mód kivánni va­lót hagy hátra. A jelen találmány már most ezen hát­rány megszüntetését célozza és tárgya a harisnyákra vonatkozó oly újítás, amely­nek alkalmazása folytán a harisnyatartók a harisnyákra úgy alkalmazhatók, hogy ezáltal a harisnyák szövete nem vétetik oly előnytelenül igénybe. Az újítás lényege abban áll, hogy a ha­risnya fölső szélébe vagy annak fölső szé­lén lévő hajtásába gyűrűket, karikákat erő­sítünk be, a gyűrűk vagy karikák belsejé­ből a harisnya szövetét kivágjuk és a ha­risnyatartókat most már úgy alkalmaz­hatjuk, hogy azok nem közvetlenül a ha­risnya szövetébe, hanem ezen gyűrűkbe vagy karikákba kapaszkodjanak. Ezen újításnak egy kiviteli alakja a mel­lékelt rajzon a következő módon van föl­tüntetve: 1. ábra 'egy, a jelen újítással ellátott harisnyának fölső részét ábrázolja; 2. ábra a harisnya fölső részét a ha­risnyatartóval együtt mutatja, amidőn en­nek kengyele még föl van csapva; 3. ábra a harisnya fölső részét ábrá­zolja teljesen beakasztott tartókkal. Amint a rajzokból is látható, a. harisnya fölső részén, ahol a harisnya szövete vissza van hajtva* és így kétrétű, az (1) karikák vannak bevarrva és a harisnya szövete karikák belső részén ki van vágva. Jobb tartás elérése céljából a karika a négy­szögletes (2) bőr- vagy szövetlapocskába van foglalva, amely a hajtásnak két ré­tege közé van helyezve és szintén hozzá-

Next

/
Thumbnails
Contents