59463. lajstromszámú szabadalom • Berendezés benzin- és nyersolajlokomobil magánjáróvá tételére

__ Megjelent 1913. evi május íio 14-én. MAGY. g|>. KIR. SZABADALMI gf|| g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59463. szám. V/c. OSZTÁLY. Berendezés benzin- és nyersolajlokomobil magajáróvá tételére. BARTKÓ JÁNOS GÉPGYÁROS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 október hó 20-ika. Jelen találmány tárgya berendezés ben- i zin- és nyersolajlokomobil magajáróvá té­telére, mely berendezés könnyű módon bár­mely lokomobilra szerelhető, miáltal a lo­komobil magajáróvá lesz. A találmány lényege a lendítökerék ten­gelyének egy fogaskerékmű közvetítésével — melynek három tengelye egy-egy da­rabból kiképezett két közös hármascsap­ágyba van ágyazva — a járókerekekkel való összeköthetőségében, az ezen összeköt­tetés létesítésére szolgáló súrlódó kapcso­lásban és abban áll, hogy a lánckerékkel és szalagfékkel ellátott áttételi dobok bár­mily szélességi mérettel és bármily küllös­elrendezéssel biró járókerekekre is alkal­mazhatók. A két hármascsapágy bármily szélességű lokomobilvázra való szerelést tesz lehetővé. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a hármas csapágyak tengelyei körül elrendezett fogaskerékáttételnek ol­dalnézete, a 2. ábra a lokomobil előrehaladásához szükséges kapcsolási helyzetet tünteti föl fölülnézetben, a 3. ábra a lokomobil hátrafelé való hala­dásához való kapcsolási helyzetet láttatja ugyancsak fölülnézetben, a 4. ábra a lendítőkeréknek és a súrlódó­kapcsolásnak a tengelyen keresztül menő függőleges sík mentén való metszete, az 5. ábra ugyanannak oldalnézete, míg a 6. ábra a lokomobil kátulsó járókerekeire szerelt, lánckerékkel ellátott dobnak a ten­gelyen keresztül menő függőleges met­szete. A lokomobil alvázára szerelt két (1) hármascsapágyban (1., 2. és 3. ábra) a (2, 3) és (4) tengelyek forgathatóan vannak ágyazva. A (2) tengely egyik végén a vá­zon kívül (5) lánckerék van fölékelve, mely a rajta futó lánc és az alább leírt súrlódó kapcsolás közvetítésével a motorról nyeri hajtását. A (2) tengelynek a két (1) csap­ágy közötti részén ékrovatékban eltolható (6) fogaskerék van elrendezve. A (3) ten­gelyen a két csapágy között (7) fogaskerék, külső végén pedig (8—8) lánckerekek van­nak fölékelve, mely utóbbiak láncok köz­vetítésével a lokomobil hátulsó járókerekei­vel vannak összeköttetésben. A (4) ten­gelyre egymással szilárd összeköttetésben lévő két (9, 10) fogaskerék van fölékelve. A lokomobil előrehaladásánál (2. ábra) a | mótor által az (5) lánckerék közvetítésével forgatott (2) tengelyen ülő (6) fogaskerék közvetlenül érintkezik a (7) fogaskerékkel í

Next

/
Thumbnails
Contents