59382. lajstromszámú szabadalom • Markolóval ellátott elektromosan hajtott emelőszerkezet elektromos vezérlés

Megjelent 1913. évi május hó 7-én. MAGY. g&s KIR. SZABADALMI gj jg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59B82. szám. V/f. OSZTÁLY. Markolóval ellátott elektromosan hajtott emelőszerkezet elektromos vezérlése. BRÜLL KÁLMÁN GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. 3-ik pótszabadalom az 51786. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 december hó 12-ike. Az 54786. számú törzsszabadalomban j oly markolóval ellátott elektromosan hajtott emelőszerkezet van védelem alá helyezve, melynél úgy a markoló emelése és sülyesz­tése, valamint nyitása és zárása elektromo­san vezéreltetik. Az elektromos vezérlés eddigi szabadalmazott markolóimnál közös emeltyűvel működtetett két külön kontrol­ler-henger segélyével történik, melyek közül a 20877/1911. iktatószámú pótszabadalom­ban az egyik a sülyesztés és emelés, a másik | a nyitás és nyitvaemelés vezérlésére szolgál. A jelen pót3zabadalom tárgya az eddigi berendezésnek egyszerűsítését célozza oly irányban, hogy az Összes műveletek vezér­lése egy normális kontroller-hengeren kívül csakis egy kis segédkontaktushengerrel tör­ténik. Ezáltal tetemes egyszerűsítést érünk el úgy szerkezeti, mint működési szem­pontból, ami egyúttal a berendezés árának csökkenésével is jár. A jelen pótszabadalom szerinti elrende­zésénél ugyanis csak egyetlen egy egyszerű kontroller-főhenger van elrendezve ugyan­annyi gyűrűvel, mint amennyi egy normál darumotornak elektromos vezérlésére ok­vetlen szükséges, míg a segéd kontaktus­henger még ennél is lényegesen egyszerűbb úgy berendezés, mint működés tekintetében. A segéd kontaktus-henger ugyanis csak a teheremelő főmotor és a szervomotor stato­rainak áramköreibe lévén iktatva, fölösle­gessé teszi a rotor fokozatokat. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpeni foganatosítási alakját tün­teti föl. Az 1. ábra a kapcsolási szkémát szem­lélteti. A 2. ábra részletrajz. I Az 1. ábra a kontroliéi- (X) főhengeré­nek az (Y) segéd kontaktus-hengerrel való kapcsolását, valamint azt is mutatja, hogy az utóbbi mily módon van az (F) főmotor hoz (teheremelő motor) ill. a markoló ma­növrálására szolgáló (S) szervmótorhoz és a (T) fékmótorhoz kapcsolva. A rajzban a (V) rendes végkikapcsolón kívül a 20877. iktatószámú 2-ik pótszabadalomban ismer­tetett (W) kapcsoló is föl van tüntetve, mely utóbbit az említett pótszabadalomban ismertetett módon a markoló tartókötele működtet oly értelemben, hogy a markoló nyitása alkalmával megfeszült tartókötél a (W) kapcsolót nyitja és nyitva tartja mind­addig, míg a kötél feszes marad, vagyis míg a markoló nyitott állapotban van. A kapcsoló célja tudvalevőleg, hogy önmű­ködően előzze meg a markoló zuhanásszerű

Next

/
Thumbnails
Contents