59340. lajstromszámú szabadalom • Szárny vagy lapát szélmótorok, légi járművek és hasonlók hajtókerekeihez

Megjelent 1913. évi április hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 59840. szára. V/d/3. OSZTÁLY­Szárny vagy lapát szélmótorok, légi járművek és hasonlók hajtókerekeihez. ANDERSON JOHN MAGÁNZÓ TAYPORTBAN. A bejelentés napja 1911 október hó 28-ika. Találmányom tárgya szárny vagy lapát oly Bzélmótorokhoz, légi járművek hajtó­kerekeihez, melyeknél a szárnyak vagy la­pátok a forgatható kerékszerű állványon alkalmazott csapágyakban forgathatóan van­nak ágyazva és a kerékszerű állvány for­gástengelyével megfelelő áttevések útján akként vannak összekötve, hogy saját ten­gelyeik körül is forogjanak, mikor az állvány forog a tengelye körül Ennek következté­ben a saját tengelyeik körül is forgó szár­nyak vagy lapátok, a kerék egyfordulatának ,ama szakasza alatt, mely alatt a szárnyak a széllel mozognak, hosszabb ideig fordítják fölületeiket a szél ellen, mint a mozdulat­lan szárnyak, ép úgy azalatt, mialatt a a szárnyak a szél ellen mozognak, élükkel fordulnak a szél ellen, mi lehetetlen volna, ha a szárnyak nem volnának forgathatók. ; Találmányunk szerint oly célból, hogy az ilyen szárnyak vagy lapátok hatásfokát na­gyobbítsam, amaz áttevés mellett, mely a szárnyakat vagy lapátokat egyenletes for­gásnak indítja tengelyeik körül, még egy másik áttevést is alkalmaztam, mely a szárnyak vagy lapátok fordulatsebességét forgáspályájuk bizonyos pontjain nagyob­bítja, más pontjain pedig kisebbíti úgy, hogy a szárnyak vagy lapátok nemcsak forgó, hanem előre-hátra lengő mozgást végeznek tengelyeik körül. Ez a lengő mozgás olyan, hogy a szélkerék hajtó felén a szárnyak saját tengelyeik körül való for­gásukban nagyobb mértékben maradjanak vissza, mint a kerék nem hajtó felén és ennek megfelelően a kerék haj tófelén lapo­sabban álljanak, vagyis a széliránnyal na­gyobb szöget zárjanak be, mint a kerék nem hajtó felén, melyen a lapátok vagy szárnyak tengelyeik körül alig forognak és úgyszólván teljesen élükkel előrefordulva haladnak előre, míg a másik, szemben fekvő oldalt el nem érik. Ha a lapátok a kerék tengelye körül ke­ringve tengelyeik körül állandóan egyenle­tes sebességgel forognak, a lapátok a kerék minden fél fordulatán át 90°-kal fordulnak el tengelyeik körül, míg a szóban levő el­rendezésnél a hajtott felén való keringésük közben körülbelül 150°-os, tehát 60°-kal nagyobb forgást végeznek, minek megfele­lően kisebbedik a forgásszög a kerék nem hajtott felén. Ha az elfordulás növekedése 60°-nál vala­mivel kisebb a hajtott oldalon, ez a beren­dezés működését nem rontja, ha ellenben az elfordulás növekedése 60°-nál nagyobb, a szélhez legközelebb és ettől legtávolabb

Next

/
Thumbnails
Contents