59279. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet körforgó nyomdasajtók ívberakói részére

Megjelent. li>13. évi április hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 59279. szám. IX/e. OSZTÁLY. Hajtószerkezet körforgó nyomdasajtók ívberakói részére. ANGLO-AMERICAN INVENTIONS-SYNDICATE LIMITED CÉG LONDONBAN. A bejelentés napja 1912 julius hó 1-je. Jelen találmány oly körforgó nyomda­sajtókra vonatkozik, melyeknél az ívek a nyomtató hengerek kerületi sebességénél na­gyobb sebességgel vezettetnek a nyomtató­hengerekhez és magán az utóbbin lévő üt­közőkhöz fektettetnek. A találmány abban áll, hogy a berakó­szerkezetet hajtóelem beállíthatóan van be­rendezve, oly módon, hogy a nyomtatóhen­ger forgásának bármely előre meghatározott fázisában létrehozható az a növelt szállító­sebesség, amely arra szükséges, hogy az ívek a nyomtatóhenger forgása alatt az üt­közőkhöz vitessenek. A találmánynak az alábbiakban leírt ki­viteli alakja azt a további előnyt nyújtja, hogy a továbbítóberendezés a gépről egész gyanánt levehető anélkül, hogy az átmeneti pont beállítása, amelyen a berendezés gyor­sított továbbítósebességre megy át, meg­változtattatnék és hygy ez a beállítás akkor is megtartatik, ha a továbbítóberendezés eltávolítása után a hengerek elforgattattak. A csatolt rajzokon az 1. és la. ábra a találmány értelmében berendezett körforgó nyomdasajtónak figye­lembe jövő részeit különböző helyzetekben rajzolt oldalnézetekben mutatja. A I 2. ábra részben tört föíülnézetet ábrá­! zol. A j 3. ábra egyes részeknek kissé nagyobb ; léptékben rajzolt hosszmetszete. A 4. ábra a két továbbítóhenger homlok­nézete. Az 5. ábra egyes részeknek részben metszet fölülnézete. A 6. ábra ugyanezen részek oldalnézete és a 7. ábra a továbbitóbengerek hajtószerke­zetének egy részét homloknézetben tün­teti föl. A körforgó nyomdasajtó (1) keretében a (2) nyomtatóhenger és egy második (3) hen­ger van ágyazva, mely utóbbi a formahengert vagy egy átvivőhengert képezhet. A (4) tengelyen a fölső ívtovábbítóhengerek ülnek, melyek egyike, nevezetesen az (5) •henger a 3. ábrán van föltüntetve. A (6) tengelyen az alsó ívtovábbítóhengerek van­nak elhelyezve, melyek közül a 3. ábrán szintén egy (7) henger látható. A (4) és (6) tengelyek a (8) segédkeretben (1. ábra) vannak ágyazva, mely a (13) rúd és a (9) rögzítőberendezés által a főkeretre van erő­sítve. A (8) segédkeretbe az ívbevezetőszer­kezet van beépítve, melynek egy (10) része az 5. és 6. ábrán van jelezve.

Next

/
Thumbnails
Contents