59279. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet körforgó nyomdasajtók ívberakói részére

A. fölső (5) továbbítóhengerek kerületének egy része ki van vágva (4. ábra). Ha tehát ezek a hengerek a 4. ábrán látható hely­zetet foglalják el, akkor közöttük egy ív vezethető át szabadon, egészen a (15) üt­közőkig (4. ábra). A (15) ütközők az ív pályájából kilendíttetnek, mihelyt a továb­bítóhengereknek kell a további"továbbítást átvenniök. A fölső továbbítóhenger (4) tengelyén a kivágással ellátott (20) tárcsa (3. és 7. ábra) van megerősítve. E fárcsa kivágásába a (21) kilincs kapaszkodik, mely az oldalt kiugró (22) kilincstartón forgatható. A kilincstartó agyát a (23) fogaskerék (3. ábra) képezi, mely lazán ül a (4) tengelyen. A (23) fogas­kereket a (25) fogasív (1., la. és 3. ábra) hajtja, mely a (8) segédkeretben ágyazott (26) tengelyi-e van erősítve. A (26) tenge­lyen lévő (27) kar a (28) csuklóstag által a (30) emeltyű egyik karjával van összekötve, melynek másik rövidebb, (31) görgővel föl­szerelt karja a görgővel a (32) görbetárcsa kerületén fut. A (35) rúgó a (31) görgőt állandóan a görbetárcsa kerületéhez nyomja. A (2) nyomtatóhenger körülforgásánál tehát, a (32) görbetárcsa közvetítésével a (30) emeltyű ide- és oda lengettetik és ennek megfelelően a (25) fogasívet lengeti úgy, hogy az (5) továbbítóhenger változtat­ható sebességgel hajtatik, megfelelően a (32) görbetárcsa alakjának. Ha a (25) fogasív lefelé mozog, akkor a (21) kilincs a (20) tárcsa kivágásába kapasz­kodik és az (5) továbbítóhengert a 4. ábra szerinti nyíl irányában magával viszi. A (25) fogasív erre következő fölfelé való lengésé­nél a továbbítóhenger nyugalomban marad és a részek oly módon vannak méretezve, hogy ezen visszaforgás befejezte után a (21) kilincs kis darabbal túlcsúszott a (20) tárcsa •kivágásán úgy, hogy a kilirifcsnek az erre következő menesztőmozgásnál először kis darabon előre kell futnia, mielőtt a kivágásba kapaszkodik. A továbbítóhengerek (4) és (6) tengelyeit (36) fogaskerekek kötik össze egymással. A (32) görbetárcsának a nyomtatóhenger tengelyén elfoglalt helyzete egy szorítócsavar oldása által a szükségeshez képest változ­tatható. A tárcsa oly módon van alakítva, hogy a továbbítóhengereket fokozatosan hozza mozgásba és azoknak oly sebességet ad, mely abban a pillanatban, amelyben az ív a fölső és alsó továbbítóhengerek között megfogatik, kisebb a nyomtatóhenger kerületi sebességénél, mire a görbetárcsa a továb­bító sebességet fokozatosan növeli úgy, hogy a sebesség a nyomtatóhenger kerületi sebességét túllépi és állandóan nagyobbodik, míg az ív a nyomtatóhengernél lévő ütköző­ket eléri ós a fogók által megfogatik. Ebben a pillanatban a továbbítóhengerek az ívet eleresztik, azonban forgásukat tovább foly­tatják, míg teljes körfordulatot végeztek és a 4. ábrán rajzolt kezdeti helyzetbe vissza­tértek. Az 1. ábrán eredmény vonalakkal jelölt sugarak a (32) görbetárcsa azon külön­böző kerületi részeit határolják, melyek a (25) fogasív lefelé való lengése közben mű­ködésbe kerülnek. Az (A) és (B) sugarak között fekvő kerületi rész a továbbítóhen­gerek menesztőmozgását fokozatosan be­vezeti úgy, hogy a (21) kilincs részére ele­gendő idő áll rendelkezésre a (20) tárcsa kivágásába való beesésre és a menesztés-: nek lökésmentes megkezdésére. A (C) sugár­nál a továbbítóhengerek az ívet megfogják. A (D) sugárnál az ív egészen nyomtató­henger fogóinak lefüggő végei alá kerül és az (E) sugárnál az ív az ütközőkhöz kerül, amennyiben a továbbítóútnak ezen utóbbi részén az ív gyorsabban mozog, mint a nyomtatóhenger kerülete, plbben a pillanat­ban a fogók záródnak és egyidejűleg a továbbítóhengerek működő kerületi része az ívet elhagyja. Ehhez képest a görbetárcsa kerületének legerősebben emelkedő része a (D) és (E) sugarak között fekszik, hol az ívnek nagy sebesség adandó, hogy a nyom­tatóhengert utolérje. A továbbítónengerek­nek erre következő üres járathajtása, — mely alatt a továbbítóhengerek az ívnek a gép részére való átadása után ismét kezdeti helyzetükbe vezettetnek vissza — csökkenő sebességgel megy végbe és ehhez képest a görbetárcsa kerületének megfelelő része csökkenő emelkedésű úgy, hogy a hengerek

Next

/
Thumbnails
Contents