59258. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kemény szappanok előállítására

_ Megjelent 1913, évi április hó 19-én. MAGY. gfe^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59258. szám. XI/e. OSZTÁLY. Eljárás kemény szappanok előállítására. LEIMDÖRFER JOACHIiM VEGYÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 április hó 6-ika A találmány tárgya eljárás kemény szap­panok előállítására olyan gliceridek -vagy zsírsavak vagy ezek származékai segítségé­vel, amelyeknek szénláneai, illetve mole­kulái halogén-, oxi-, hidroxi-, vagy sav­(szulfo stb.) csoportokat tartalmaznak vagy molekuláik polimerizálás útján növelve vannak. A szóban forgó vegyületek a szappan­gyártásban sokoldalú fölhasználásra alkal­masak, amint az az alábbi fejtegetésekből kitűnik. Első sorban lehetővé válik az úgyneve­zett «színzsírok»-ból kemény enyvszappanok előállítása, amelyek eddig csak az úgyneve­zett «enyvzsírokból» voltak előállíthatók. Ismeretes, hogy a szappaniparban hasz­nált olajok és zsírok ezen ipar különleges követelményei szempontjából két csoportba soroztainak. Ezek a «színzsírok» és az «enyv­zsírok.» A természetes olajok és zsírok túl­nyomó nagy része a színzsírok csoportjába tartozik, míg az enyvzsírok csoportjába a gyakorlatban használt olajok, illetve zsírok közül csak kettő tartozik és pedig a pálma­magolaj és a kókuszolaj. Az enyvzsírok abban különböznek a szín­zsíroktól, hogy koncentrált lúgokkal már alacsony hőmérsékleten elazappanosíthatók, vagyis hideg, illetve félmeleg szappanosí­tásra alkalmasak. Magukban elszappano­sítva, a vizes oldataikból való kisózás jóval nagyobb sómennyiségeket igényel, mint az elszappanosított színzsírok kisózása és a belőlük előállított szappanok a nehezebb kisózhatóság folytán nagy mennyiségű kollo­idális és elektrolitoldatokat tartalmazhatnak. A kolloid^lis, illetve elektrolitoldatokat technikai nyelven töltőanyagoknak vagy töltőlúgoknak nevezzük és ezekkel a tiszta szappanok lényegesen szaporíthatok anél­kül, hogy keménységük csökkenne. Ezen fejtegetésekből kitűnik, hogy olyan kemény szappanok, amelyekbe nagyobb mennyiségű töltőlúgokat akarunk bevinni, vagy amelyektől azt kívánjuk, hogy bizo­nyos koncentrációban sókat tartalmazzanak, ez időszerint csak enyvzsírok segítségével állíthatók elő, amely célra ezeket vagy magukban, vagy színzsírokkal keverve hasz­nálják föl. így pl. hidegen kevert kókugzszappanok, enyvszappanok, félszínszappanok, eschwegi vagy mottledszappanok előállításához feltét­lenül szükséges, hogy a zsiradék különféle mennyiségarányokban kókusz- vagy pálma­magolajat tartalmazzon. Tiszta színzsírok­ból ezek a szappanfajok elő nem állíthatók.

Next

/
Thumbnails
Contents