59258. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kemény szappanok előállítására

0 Megemlítendő, hogy ha kókuszolajat vagy pálmamagolajat deglicerinálva színszappa­nokká főzünk és az így kapott, kisózott színszappanhoz annyi töltőanyagot akarunk adni, amennyit ugyanezen zsiradékokból előállított enyvszappanok elbírnak, úgy azt találjuk, hogy a színszappannak ilyen mérvű utólagos töltése lehetetlen. Végzett kísérletek már most arra a meg­lepő eredményre vezettek, hogy a zsírsavak alkálisói vizes oldatának ellenállóképessége elektrolitokkal szemben lényegesen fokozó­dik, ha a zsírok vagy zsírsavak szénláncába halogén-, oxi-, hidroxi-. vagy savcsoportot viszünk be, vagy a zsír-, illetve zsírsavmole­kulát polimerizálás útján növeljük. Az ilyen átalakulásnak alávetett zsírok és zsírsavak magukban véve ismeretesek, így különösen a ricinusolajból készült török­vörösolaj, amely utóbbit bizonyos folyékony, emulziószerű vagy kocsonyás szappanszerű termékek előállításánál egyéb zsiradékanya­gok mellett hozaganyag gyanánt vagy ön­magában használták már ugyan, de ezek a termékek egyáltalában nem tekinthetők tech­nikai, kemény vagy rúdszappanoknak. Glicerideket vagy zsírsavakat, vagy ezek származékait, amelyeknek szénlánca halo­gén-, oxi-, hidroxi- vagy más - savcsoporto­kat (a szulfocsoport kivitelével) tartalmaz­nak, vagy amelyeknek molekulái polimeri­zálás útján növelve vannak, a szappanipar­ban eddig egyáltalában föl nem használták. A találmány tárgyát tevő eljárás már most abban áll, hogy fönti hozaganyagokat akképen visszük be a szappanmasszába, hogy úgy azok, mint a szappan alapanyagai is lényegileg tökéletesen elszappanosíttatnak és ilyen módon technikai, kemény vagy rud­szappanok képződnek. Az említett hozaganyagok ilyen alkalma­zása különféle előnyökkel jár, amelyek úgy technikai, itíint gazdasági szempontból fon­tosak. így pl. valamely színzsírból készült szín­szappan, amely teljesen elszappanosított törökvörösolajat tartalmaz, elektrolitoldatok­kal szemben épen úgy viselkedik, mint a kókuszolaj- vagy pálmamagolajszappan. 2 — I Kókuszolajból vagy pálmamagolajból ké­szült színszappan pedig, amely teljesen el­szappanosított törökvörösolajat, illetve oxi-, hidroxi-, halogén vagy szulfozsirsavat tar­talmaz, elektrolitokkal szemben éppen úgy viselkedik, mint hogy ha enyvszappan volna és ilyen körülmények között a szappant sokkal nagyobb mértékben szaporíthatjuk töltőanyagokkal, mint az említett elszappa­nosított hozaganyagok alkalmazása nélkül. A szappanok ellenállóképessége elektro­litokkal szemben azonban nemcsak a sza­poríthatóság, illetve a töltőanyagok fölvé­tele szempontjából fontos, hanem egyébként is lényeges szerepet játszik a szappanipar­ban. így pl. ismeretes, hogy a szappanok, különösen a színszappanok, idővel struktu­rális változást szenvednek, amennyiben rész­legesen koagulálnak, minek következtében elektrolittartalmú vizes oldat válik ki, amely a szappanak vagy «izzadását», vagy «kivirág­zását» okozza. Ha az ilyen szappanok az említett elszappanosított hozaganyagok vala<­melyikét tartalmazzák, úgy a kolloidális ellenállóképesség növekedése folytán ezek a jelenségek már nem mutatkoznak. Ismeretes továbbá, hogy a szappanoknak az aszimptotikusan végbemenő szappano­sítási reakció és a hidrolízis következtében mindig bizonyos alkálifölösleggel kell bír­niok. Az említett elszappanosított hozaganya­gok jelenléte esetén azonban a szappano­kat neutralizálhatjuk, anélkül, hogy hidrolí­zistől kellene tartanunk, ami különösen a pipereszappanoknál igen nagy fontossággal bír és rendkívül előnyös. Elektrolitokkal szemben való nagy érzé­kenységük és a belőlük előállított szappa­nok csekély habzóképessége folytán bizo­nyos olajok, pl. növényi faggyú, repceolaj, gomborkaolaj stb. eddig a szappangyártás­ban csak igen csekély mennyiségben voltak fölhasználhatók. Az említett hozaganyagok­kal keverve úgy ezek, mint minden máa zsír, kókuszolaj és pálmamagolsj nélkül is, mindenféle szappan előállítására használ­ható. A szóban forgó hozaganyagok továbbá-

Next

/
Thumbnails
Contents