59232. lajstromszámú szabadalom • Szelepnélküli mótor

Megjelent 1913. évi április hó 15-én. MAGY. gJW KIR SZABADALMI jHn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59232. szám. V/d/2. OSZTÁLY­Szelep nélküli mótor. DA COSTA LUCIO PHILIPPE JOSEPH MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 január hó 27-ike. Elsőbbsége 1911 február hó 1-je. Jelen találmány tárgya négyütemű, sze­lep nélküli' robbanó- vagy égési mótor, melynek elosztóeléme ismert módon megfelelő alakú és méretű forgótolattyú mely a mótordugattyút körülveszi és a mótorhengérben forgathatóan van el­rendezve. Ez a forgótolattyú megfelelő át­tétel segélyéver a mótortengely félsebessé­gével forgattatik. Az eddig ismert forgótolattyús elosztó­berendezések hátrányokkal bírnak, melyek a gyakorlati foganatosítást nehézzé, vagy egyáltalán lehetetlenné teszik. Ezek az el­rendezések hossztengelyüek irányában ide-és odamozgattatnak és nem készíthetők oly könnyűre, hogy azon hátrányok elke­rültessenek, melyeket az egyenes vonalú gyors mozgás okozta tehetetlenség előidéz. Ezenkívül ezek az elrendezések több köz­pontos forgótolattyú alkalmazása esetén a föllépő súrlódási veszteségek következté­ben nem vezetnek kielégítő teljesítményre. A találmány szerinti mótor abban külön­bözik az ismert szelepnélküli mótoroktól, hogy a födél különleges módon van elren­dezve, ami lehetővé teszi, hogy az elosztó­elem tökéletesen tömíttessék és az explo­ziókamra a munkamenet különböző peri­ódusai, mint a kompresszió és a gyújtást követő explózió alatt légmentesen elzá­rassék. A találmány tárgyát képező mótor ennek­folytán ugyanazon magas nyomásokkal mű­ködtetik, mint a szelepes motorok, i Az elosztóelem könnyen egyensúlyban tartható, kopása aránylag csekély; a beve­zetett és kipuffogó gázok számára való nyílások elég nagyra szerkeszthetők. Az égési gázok csaknem' teljesen kihajthatók, anélkül, hogy ezen gázok a gyújtógyertya közelében a födél alján visszamaradhatná­nak. Végül a találmány tárgyát képező mo­tornál könnyen alkalmazhatók félgömbalakú exploziókamrák és hosszú dugattyúlöketek. A forgótolattyú hosszú vezetékkel bír és igen jól hűttetik. A csatolt rajz a találmány tárgyának példaképeni kiviteli alakját vázlatosan mu­tatja, függélyes, egyhengerű géphez alkal­mazva. Az 1. ábra a mótorhenger részben met­szett nézete. A 2. ábra az 1. ábra (A—A) vonala sze­rinti metszet. A 3. ábra a födélgyűrű távlati képe. A 4. ábra a forgótolattyú egy, részének nézete. ,

Next

/
Thumbnails
Contents