59137. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tűzveszélyes folyadékoknak szivattyúüzem segélyével, törésálló csővezetékek alkalmazásával való robbanásmentes tárolására

Megjelent 1913. évi április hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jgSf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 591B7. szám. IV/i. OSZTÁLY. Berendezés tűzveszélyes folyadékoknak szivattyúüzem segélyével, törésálló csővezetékek alkalmazásával való robbanásmentes tárolására. MASCHINENBAU-GESELLSCHAFT MARTINI & HÜNEKE M. B. H. CÉG BERLINBEN. Pótszabadalom a 49286. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1912 január hó 24-ike. Elsőbbsége 1911 február hó 10-ike. A jelen találmány a 49286. számú törzs­szabadalom szerinti berendezésnek egy to­vábbi kiképzése tűzveszélyes folyadékoknak szivattyúüzem segélyével való tárolására és célja törésálló csővezetékek alkalmazása ál­tal a berendezést oly telepeknél is használ­hatóvá tenni, melyeknél a tűzveszélyes fo­lyadék bár szivattyúüzem segélyével, de ne­hezebb nyomófolyadék (neutrális folyadék) igénybevételével szoríttatik a lecsapolás vagy fölhasználás helyére. A mellékelt rajz a jelen találmány sze­rint kiképezett, szivattyúüzemre'és nyomó­folyadékkal működtetett üzemre tervezett berendezést tünteti föl vázlatosan. A tűzveszélyes (f) folyadék a föltüntetett berendezésnél egy, minden oldalról zárt (1) tartályban van tárolva, melynek (2) föde­lébe torkol a tűzveszélyes folyadékot elve­zető (3) csővezeték, mely a csappal ellátott (4) szelephez vezet. A (3) csővezetéket és a (4) szelepet az (5) köpeny veszi körül, mely a (3) csővezetéktől és a (4) szelep falaitól bizonyos távolságban van elhelyezve. Az (1) tartály az (5) köpenytől el van zárva. A tűzveszélyes (f) folyadék tovaszárítá­sára szolgáló (n) neutrális folyadék a példa­képpen nyitott (6) tartályban van tárolva, melyből a (7) szívócső a (8) szivattyúba ve­zet, melynek (9) csöve az (1) tartálynak (2) födelén van átvezetve. A (8) szivattyúnak (7) szívóvezetéke alkalmas ^helyen a (10) elágazó vezeték segélyével a (3) cső (5) köpenyének belső terével van összekötve. A leírt berendezés üzemekor a (8) szi­vattyú működtetése folytán a (9) csövön (n) neutrális folyadék bocsáttatik az (1) tar­tályba, minek következtében a neutrális fo­lyadékon úszó tűzveszélyes (f) folyadék a (3) csövön a (4) szelephez vagy az alkal­mazás helyére szoríttatik. Ezáltal a (7) szívó­csőnek az (5) köpennyel összekötött (10) elágazó vezetéke a (8) szivattyú szívósze­lepének magasságáig folyadékkal telik meg. Ha most az (5) köpenynek valamely he­lyén törés vagy tömítetlenség áll be, akkor ezen tömítetlen helyen az (5) köpeny és a (3) cső közötti térbe levegő nyomul, mely az összekapcsolt (10) elágazó vezetékbe és a (7) szívócsőbe áramlik. Ezáltal a (8) szi­vattyúnak további működése csaknem azon-

Next

/
Thumbnails
Contents