59058. lajstromszámú szabadalom • Tolattyú vezérmű egyenáramú gőzgépekhez

Megjelent 1913. évi március hó 37-én. _ MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 59058. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Tolattyús vezérmű egyenáramú gőzgépekhez. R. WOLF MASCHINENFABRIK CÉG MAGDEBÜRG-BUCKAUBAN. A bejelentés napja 1911 október hó 25-ike. Az ismert egyenáram gőzgépeknél, me­lyek keskeny muokadugattyúval és ezen dugattyú által vezéreit, a henger közepén elrendezett kibocsátó hasítékokkal, vala­mint a kibocsátó hasítékok mögött alkal­mazott vezérelemmel vannak ellátva, a du­gattyú, mielőtt középállását elérte, ezen hasitékokat elzárja, tehát a kibocsátási sza­kasz végződik és a kompresszió kezdődik. Ezen korai kompresszió azonban különösen kipuffogó és többszörös expanziós gépeknél a kis nyomású hengerben nagyon hátrá­nyos, inert a gőzmegtakarítást, a mecha­nikai hatásfokot és a gép teljesítményét csökkenti. Oly kipuffogó gépeknél továbbá, melyeknél a fáradt gőz mesterséges huza­mot létesít, amint lokomobiloknál és loko­motivoknál általában használatos, a hirte­len robbanásszerű kipuffogás a kéményben annyira heves huzamot okoz, hogy kis széndarabok közvetlenül a tüzelőtérből ki­repülnek. Megk'sérlették egyenáramú gőzgépeknél ezen hátrányoknak azáltal való megszünte­tését, h-ogy a henger végeinél betorkoló friss gőzvezető csatornákat váltakozó áramú segédkibocsátó csatornák gyanánt is hasz­náltakéi a bebocsátó tolattyú útján vezérel­ték. E; in ismert berendezés által a kom­presszió csökkenthető, amennyiben előbb a dugattyú a kibocsátó főcsatornát, ezután a tolattyú a kibocsátó segédcsatornát zárja. Ez esetben a tolattyú a kibocsátó segéd­csatornát ismét korán nyitja úgy, hogy a kibocsátó segédcsatorna az előbeömlést megkezdi, az ellennyomást csökkenti és a kipuffogást az aránylag szűk kibocsátó se­gédcsatornák enyhítik. Az eddig ismert ily szerkezetű válta­kozó áramú kibocsátó segédelemek azon­ban a kibocsátó segédcsatornát egy fordu­lat közben csak egyszer nyitják és pedig a kibocsátási szakasz végéig. Hogy az oldalt alkalmazott kibocsátó se­gédcsatornák dacára,- melyek friss gőz be­bocsátására is használhatók, a gőz a hen­gert lehetőleg egyenáramban hagyja el, a. találmány tárgyát képező vezérmű úgy van berendezve, hogy a váltakozó áramú ki­bocsátó segédelemek egy fordulat közben­kétszer nyitnak és pedig a kibocsátási sza­kasz kezdetén és végén, ezen szakasz kö­zépső része közben azonban zárnak úgy,, hogy ez esetben a kibocsátás kizárólag a, kibocsátó hasítékokon át történik. Ennek folytán a segédkibocsátó időtartama és a ki­bocsátó segédcsatornán át kiáramló gőz mennyisége a legkisebb mértékre csökken.

Next

/
Thumbnails
Contents