57992. lajstromszámú szabadalom • Hegesztőégő

megjelent 1912. évi november iió 35-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57992. szám. II/h. OSZTÁLY. Hegesztő égő. WALBER GREGOR MŰVEZETŐ DÜSSELDORFBAN. A begelewtés napja 1911 december hó 5-ike. Oly nagy bádogcsövek, melyeknek mé­retei hat méter hosszú és másfél méter átmérőig terjednek, hidrogéngázhegesztési eljárással készülnek. Ezen eljárásnál tudva­levőleg oly égők alkalmaztatnak, melyek­nek 3—400 mm. hosszú hegesztő lángjuk van. Evvel az előállítandó csövet szaka­szonként 3—400 mm. hosszban fölhevít­jük és megmunkáljuk. Ezen eljárási mód mellett tíz órai munkaidő mellett legföl­jebb nyolc darab cső állítható elő. Az eddig ismert hegesztő égőknek hát­ránya, hogy la tűzrésből kilépő hegesztő láng kellemetlen és messze hallatszó'zajt okoz. Jelen találmány célja, hogy egyfelől ugyan­azon munkaidő alatt háromszor annyi cső legyen előállítható, másfelől pedig, hogy a hegesztő láng okozta zaj csökkentessék. Az eddig ismert égőktől, melyeknek csak egyetlen gáz- és levegő rekesze, valamint keverő kamrája van, jelen találmány ab­ban különbözik, hogy a hegesztő égő több szakaszból áll, melyeik önmagukban külön­álló gáz- és levegőrekesszel, valamint ke­verőkamrával vannak ellátva, melyek kü­lön gáz- és levegőhozzávezetékkel bírnak. Míg jelen találmány elvén, bármely cső teljes hosszában hevíthető föl, addig az ismert hegesztő égőknél ez csak szaka­szonként, 3—400 mm. hosszban lehetsé­ges. Jelen berendezés egyes szakaszai egyenként, vagy csoportosan helyezhetők üzembe, vagy üzemen kívül. A találmány továbbá a tűzköveknek, ill. a tűzrésnek sajátos kiképzése által tűnik még ki. Az ismert égőknek tűzkövei az égő hár zával együtt oly keverőkamrát alkotnak, melyeknek éles sarkai és szögletei van­nak; a kiáramló keverék ezen szögleteken és sarkokon megtörik és ez okozza túl­nyomó részben az erős zajt és sistergést. Jelen találmánynál ellenben egyáltalában nincsenek szögletek, s a tűzkövek a tűz­rés irányában olykép vannak legömbö­lyítve, hogy a keverék szabadon átára­molhatík, miáltal a zaj jelentékenyen csök­ken. Mellékelt rajzon látható jelen égő egyik példaképem vázlatos kiviteli lalakja. 1. és 2. ábrák a berendezésnek nézetét és részbeni fölülnézetét, 3. ábra fölülnézeteit az égőtest metsze­tével, 4. ábra az égőtestnek homloknézetét, 5. ábra végül a kocsiszerkezetnek elől­nézetét mutatja.

Next

/
Thumbnails
Contents