57900. lajstromszámú szabadalom • Kötélszalag és eljárás, valamint berendezés annak előállítására

Megjelent 1912. évi november hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL szabadalmi leiras 57900. szám Xiv/d. OSZTÁLY, Kötélszalag és eljárás, valamint berendezés előállítására. LTJCKWEIL ARTHUR MŰVEZETŐ MANNHEIM-NECKARAUBAN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 6-ika. Elsőbbsége 1910 szeptember hó 7-ike. Kötélszalagokat eddig akként állítottak elő, hogy a szalagokat képező köteleket előbb egyenként készítették el és azokat aztán egy külön műveletben szalaggá egyesítették. Ezen egyesítést a köteleken harántirányban átfűzött ós végeiken szö­geccsé formált sodronyokkal vagy pedig a kötelekhez harántirányban ilJ. hosszirány­ban menő varratokkal eszközölték. Ezen egyesítési módoknak azonban az a hátrá­nyuk, hogy hosszadalmasak, költségesek és tartósság tekintetében sem felelnek meg. A jelen találmány a kötélszalagoknak ily két munkafolyamatban való előállítását el­kerüli, amennyiben a kötelek előállítása és szalagokká való egyesítése egyetlen egy munkafolyamatban megy végbe és pedig akként, hogy a kötelek a fonó gépben való előállításuk közben egymással összefonás útján egyesíttetnek. Ily módon jóval szoro­sabb, egyenletesebb és tartósabb kötélsza­lagot kapunk, mint az eddig ismeretes el­járásokkal. Azonkívül a szalag jobb minő­ség és nagyobb tartósság mellett sokkalta gyorsabban és így olcsóbban állítható elő. A jelen eljárás különösen szállítógépek stb. szalagjainak előállításánál nyújt nagy elő­nyöket. Ezen rendszerint sodroayokból álló szalagoknak az eddigi módszer szerinti s előállítása a legnagyobb nehézségeket okozza, minélfogva azok igen drágák. A találmány tárgyát képező eljárás alkalma­zásánál a sodronyok egyesítésére eddig megkívánt kézi munka teljesen elmarad. A jelen találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, az 1. és 2. ábrák a találmány szerinti kötélszalagok előállítására szolgáló beren­dezésnek két vázlatosan rajzolt foganatosí­tási alakját tüntetik föl, a 3. ábra a 2. ábra szerinti berendezéssel előállított kötélszalagot láttat, amikor is az összekötő kötélágak világosabb áttekintés okából széthúzva vannak ábrázolva, a 4. és 5. ábrákon egy-egy berendezés látható, melynél a meghatározott szalagfo­natok előállítására szolgáló kötélág verők sajátos elosztással bírnak, a 6. ábra a verőknek az 5. ábrán látható elosztásánál képződő fonatot mutatja, A találmány szerinti kötélszalagok elő­állítására szolgáló berendezésnél annyi is­mert rendszerű fonó gép van egymás mellé iktatva, mint ahány kötél a szalagban van. Mindegyik fonó gép egy-egy kötelet állít elő, melyek az alább részletesebben leírandó módon fonás útján egymással egyesít­tetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents