57396. lajstromszámú szabadalom • Vonatbiztosító berendezés

Megjelent 19155. évi szeptember hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57396. szám. V/a/2. OSZTÁLY Vonatbiztosítóberendezés. FIEDL FRANK MARSCHALL GÉPÉSZ ÉS SKENE DÁVID ALEXANDER ÜGYNÖK MELBOURNEBEN. A bejelentés napja 1911 április hó 20-ika. Találmányunk tárgya oly berendezés, mely lehetővé-teszi, hogy valamely vasúti vonatot ködös időben, mikor a távjelzők nem láthatók, vagy amikor azokat a vonat­kísérő személyzet gondatlanságból figyelmen kívül hagyta, vagy végül mikor a pálya­felvigyázó kötelességét nem teljesítette, előre meghatározott ponton lehessen meg­állítani. Ez a berendezés vagy állandóan az állomások közelében alkalmazott berende­zés gyanánt, vagy pedig a veszélyeztetett ponton, pl. nagy víz esetében hidaknál, pályatestszakadásoknál, a pályán mozgó más vonat vagy a vonatmozgást akadályozó más körülmény esetében elhelyezhető hor­dozható berendezés gyanánt képezhető ki, mely berendezést úgy az egyik, mint a má­sik esetben az őrszemélyzet állítja abba az állásba, melyben az a vonaton levő, később ismertetendő berendezést működteti, hogy így a fékek meghúzassanak és a vonat meg­álljon a veszélyes pont előtt. Találmányunk lényege abban áll, hogy a berendezés a vonatot vontató lokomotivot hajtó közeg segélyével működteti a vonat fékberendezését és ennek megfelelően a kellő módosítások után egyaránt alkalmaz­ható gőz- és elektromos lokomotivok ese­tében, de ha megfelelő sűrített levegővel táplált munkahengert alkalmazunk, a be­rendezés szívógázmótorok, vagy más belső elégéssel dolgozó motorok esetében is alkal­mazható. A csatolt rajz alapján a következőkben gőzlokomotiv esetére fogjuk a berendezést ismertetni, mely berendezés egy foganato­sítási alakja az 1. ábrán oldalnézetben, részben metszet­ben látható, míg a 2. ábra a berendezésnek a lokomotivon alkalmazott részének nézete és a 3. ábra nagyobb leptékben az 1. ábrán látható berendezés kontaktusgörgőjét tün­teti föl, A 4. ábra a 3. ábrához tartozó fölülnézet a reteszt mozgató rúddal és a forgattyúval együtt. Az 5. ábra az elreteszelő fülecsek fölülnézete, melyeken a retesz megy át. A 6. ábra szállítható kontaktusgörgő egy foganatosítási alakját ásrázolja, míg a 7. ábra a hengereket összekötő kapcsolat fölülnézete. Eme rajzokon (a) egy kis henger, mely­nek födelén (al) levegőt elvezető furatok és fenekén egy, a gőz elvezetésére és a vákuum képződésének meggátlására szol­gáló szűk (a2) furat van. Ebben a henger-

Next

/
Thumbnails
Contents