57355. lajstromszámú szabadalom • Fényképező lemez kazetta

- 2 nyílást, s evvel együtt a fényt is az érzé­keny (c) lemeztől. Az (f 1) bevágás célszerűen egy, vagy két ferde átvágásból áll, amelyek ezen utóbbi esetben egy csúcsban találkoz­nak úgy, hogy a belső zsákocska fölső széle akadálytalanul haladhassák el a nyílás előtt. Annak a megakadályozására, hogy a belső zsákocska kihúzásával az a (c) lemez alsó szélén túl ne legyen kihúzható, az (f) nyúl­vány kívánt helyen az (fl) nyíláson kívül oldalt elálló (h) nyelvekkel van ellátva, melyek az (fl) bevágáshoz érve, a tovamoz­gást megakadályozzák. A fényérzékeny lemez függetlenül attól, hogy a film, vagy pedig üveg lemezes, célszerűen egy merev (g) papirlemezre van erősítve úgy, hogy a fölső zsákocskára ez és nem maga a lemez van reáerősítve. A kazettát úgy helyezzük el a (k) kamrában, hogy azt egy a fölső részén elrendezett (i) hüvely ^segélyével egy a (k) kamrában elforgathatóan beszerelt (1) karra akasztjuk föl. Az ismert módon a kamra zárására szolgáló (m) ajtó a kazettát a kamra falához szorítja úgy, hogy a fény egyáltalában ném hatolhat be. Az (e) és (f) nyúlványok a kamra falán át kinyúlnak úgy, hogy kívülről megfoghatók. Azon célból, hogy a belső zsákocska be­húzásával ennek fölső széle a külső zsá­kocska (d) nyílásának fölső széle előtt akadálytalanul tova haladhasson, ezen utóbbj szél célszerűen az-(i) hüvelyre van erősítve, vagy maga a hüvely úgy van előállítva, hogy az expozíció nyílásból csak három szélen kivágott lemez körül van hajtva úgy, hogy végével a külső zsákocska hátulsó részére van erősítve. Evvel szemben az (1) kar a kamra belseje fölé eső fölületén egész hosszában hornyosan meg van hajlítva, vagy célszerű peremmel van ellátva és csukott (m) ajtóval a kamra belsejében elrendezett (o) hornyos laphoz csukódik úgy, hogy a hüvelyköpeny kifeszül és a (d) nyílás széle a (c) lemeztől eltávolodik (5. ábra). A belső zsákocska továbbá az (1) kar alatt elrendez zett (p) peremhez nyomódik, mely a belső zsákocska szélét a lemezhez nyomja. Ezen leírt készülékkel elérhetjük azt; hogy a fényérzékeny lemezeket már a gyár­ban úgy el lehet készíteni, hogy azok á fényképező gépbe sötét kamra használata nélkül behelyezhetők és így tetszés szerinti számú lemez hordozható és exponálható egymás után anélkül, hogy a készlet nagy helyet foglalna el, mivel a vékony papir­lemezek csak kis mértékben növelik a lemez vastagságát. Figyelembe veendő ugyanis, hogy a papirzsákocskák tényleg sokkal job­ban össze vannak nyomva, mint ahogyan az a rajzból előtűnik. Különösebb esetekben előnyös az, hogy egy kazettában több, például négy, vagy öt film, vagy lemez legyen elhelyezhető. Ebben az esetben a leghátsó (x) lemez fölső szélével a már föntebb említett módon a külső (a) zsákocskához van erősítve, a többi (g, r, s) lemezek pedig fölső szélükkel az (x) lemezhez vannak erősítve úgy, hogy ezek egymás után könnyen eltávolíthatók legyenek a hátsó lemeztől. Példaképen a filmek, vagy lemezek vékony fonallal erősít­hetők meg, melyeket könnyen el lehet vágni vagy tépni, vagy pedig más célszerű módon is megerősíthetők, mint például ragasz­tással, vagy enyvezéssel. A lemezek, vagy filmek alsó szélükön (1, 2, 3 ós 4) nyelvek­kel vannak ellátva, melyek az elsőtől az utolsóig fokozatosan csökkenő szélességüek úgy, hogy ezek" a mögöttük lévő utolsót csak részben födik el. Kívül a (b) zsákocska alsó szólén középen minden nyelv előtt egy jel van, hogy a fényképező egyén ujjaival egy bizonyos lemezt foghasson meg. Ha az első, vagy mellső (s) lemezt ex­ponálni akarjuk, a (b) belső zsákocskát (e) nyelves nyúlványánál fogva kihúzzuk. Ha most sorrendben a második (r) lemezt akar­juk exponálni, úgy a 9. ábrán föltüntetett módon a (b) zsákocskát az (u) hüvelykujjal az elsősorban exponált lemez (1) nyelvén belül eső helyen megfogjuk. Ha most így a (b) zsákocskát kihúzzuk, úgy az (s) lemez az (x) lemeztől megszabadul, s a zsákocská­val együtt kijön, s így az (r) lemez szabad lesz. A következő lemezek ezen módon egy­más után exponálhatok, még pedig azáltal, hogy a (b) zsákocskát az (s) lemez exponá­lásánál (e)-nél, az (r) lemez exponálásánál

Next

/
Thumbnails
Contents