57156. lajstromszámú szabadalom • Lopó

Megjelent 1912. évi szeptember lió lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57156. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Lopó. ZEDNIK EMIL URADALMI FÓKERTÉSZ DÉGEN. A bejelentés napja 1912 január hó 23-ika. Az eddigelé használatban lévő lopók az­zal az ismert hátránnyal bírnak, hogy alsó végüket a szívás befejezte után újjal kell elzárni, nehogy a fölszívott folyadék visz­szaömöljék. Jelen találmány ezen hátrányt azáltal szünteti meg, hogy a lopó alsó vé­gét szelepházzá képezzük ki és ebben cél­szerűen egy oly gömbszelepet rendezünk el, mely a szívás megszűntekor a szelep­fészekké alakított szívónyílást önműködően elzárja és ezáltal a folyadék visszafolyását biztosan megakadályozza. A találmánybeli lopó két példaképeni foganatosítási alakját a mellékelt rajz mu­tatja be, és pedig az 1. és 2. ábrákon hosszmetszetben, míg a 3. és 4. ábrák az 1. ábrának I—I, ill. a 2. ábrának II—II vonalai szerint vett víz­szintes metszetek. Az 1. és 3. ábrán bemutatott foganatosí­tási példa szerint az előnyösen üvegből készült a lopócső alsó végét befelé álló (b) karimával látjuk el, melyen a szelepfészek gyanánt szolgáló és célszerűen gumiból készült (c) gyűrű jó fölfekvést talál. Ezen gumigyűrű a lopó (d) szívónyílásán keresz­tül összenyomott állapotban helyezhető be. Maga a (d) szívónyílás oly átmérőjű, hogy rajta keresztül az (e) golyó kényelmesen behelyezhető, a (c) gumigyűrűnek belső nyílása azonban kisebb, mint e golyó át­mérője úgy, hogy ezen golyó szükség ese­tén a szívónyílást biztosan elzárhatja. Az (a) lopócsövet azonfölül előnyösen az (f) helyen belapítjuk, mit oly módon esz­közölhetünk, hogy az (a) csövet izzó álla­potba hozzuk és ekkor alkalmas fogószer­szám segélyével ezen (f) helyen összenyom­juk úgy, hogy itt a lopócső keresztmet­szete elliptikus alakot vesz föl (3. ábra). A fönntiekben ismertetett lopócső haszná­latánál a lopóban létesített légritkítás kö­vetkeztében a (d) szívónyiláson keresztül folyadék áramlik be a lopócsőbe, mikor is a szelep gyanánt szereplő (e) golyó fészké­ről fölemelkedik és "az (f) helyen lévő szükülésre támaszkodik, anélkül, hogy a folyadék áramlásának útját elzárná. Ha már most a fölszívás megszűnik, akkor e golyó (c) gumigyűrűre mint feszkére esik visbza és ezáltal a szívónyílást elzárja úgy, hogy a lopóból folyadék ki nem folyhat. A 2. és 4. ábrákon bemutatott fogana­tosítási alak szerint a lopó alsó végén al­kalmazandó szelepházat előnyösen külön darabból állítjuk elő, melyet a csövön al­kalmas módon rögzítünk. Jelen esetben ezen (g) szelepház célszerűen gumiból ké-

Next

/
Thumbnails
Contents