57156. lajstromszámú szabadalom • Lopó

2 — szül, melynek (h) nyaka akként van mére­tezve, hogy a lopócső végére való föltolás­nál pontosan a csőhöz szorul és lecsúszás ellen védve van. Ezen szelepház alsó (i) nyílását ugyancsak egy (e) golyó zárja el, mimellett a golyó emelkedésének határolá­sára a (g) szelepház belső falából sugár­irányú (k) o^rok állanak ki. Ezen szerkezeti megoldásnál a lopó mű: ködése az előzőkben ismertetett működés­sel teljesen megegyezik. Megemlítendő végül, hogy a szelepfész­keket előnyösen úgy képezhetjük ki, hogy azoknak belső fölülete lehetőleg gömbfölü­letű legyen, hogy ezáltal a golyó a szívó­nyílás fölé kerüljön és ezt pontosan el­zárja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Lopó, jellemezve azáltal, hogy alsó vége befelé álló (b) karimával vari ellátva, melyen szelepfészek gyanánt -szolgáló (c) gumigyűrű foglal helyet, ezen gyűrű fölött pedig a lopocsőben (e) golyó vaü elrendezve, mely a lopóban létesített légritkítás alkalmával fészkéről fölemel­kedik, a szívás befejeztével pedig a szelepfészekre fölfekszik és ezáltal a szívónyílást elzárja. 2. Az 1. pontban védett lopó foganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a s^ívó­nyílást elzáró (e) goljió etnelkedéseaé'k határolása céljából a lopócső része egy helyen összenyomás által elliptikus ke­resztmetszetűvé van kiképezve, mely keresztmetszet a golyó továbbemelke­dését megakadályozza, anélkül, hogy a folyadék áramlását megakadályozná. 3. Lopó, jellemezve azáltal, hogy a lopó­cső alsó végén golyós szelepet tartal­mazó es gumiból készült (g) szelepház van elrendezve, mely a golyó emelke­désének határolására belső falából su­gárirányban kinyúló (k) orrokkal bír, feneke pedig gombszerűen van kiké­pezve oly célból, hogy a szelepházban lévő (e) golyó a fenéknyílásra találjon és azt pontosan elzárja. (1 rajzlap melléklettel. p»ll»s részvénytársaság n/omdáj* Badapasu-n

Next

/
Thumbnails
Contents