57119. lajstromszámú szabadalom • Újítás rúgós órákon

Megjelent 1912. évi szeptember hó 4 -én . MAGY. g|s KIK­SZABADALMI |KFL HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 57119. szám. VII/c. OSZTÁLY. Újítás rúgós órákon. BAUMANN JÓZSEF ÓRÁS ARADON. A bejelentés napja 1911 október hó 16-ika. Ismeretes a rúgós óráknak azon hát­ránya, hogy miközben a hajtórúgó lejár és feszültsége állandóan csökken, csökken magának az órának is a járássebessége úgy, hogy a rúgós óra még azon időközön belül, melyekben fölhúzatik, sem jár egyenletesen. Ennek következtében az ilyen órákat soha­sem lehet eléggé pontosan beszabályozni, mivel a járás pontossága attól is függ, hogy vájjon az órákat teljesen szabályos időkö­zökben húzzuk-e föl vagy sem. Jelen újítás célja, fönt említett hátrány kiküszöbölése, mit azáltal ér el, hogy az óra pontos járá­sát szabályozó ketyegőt nem közvetlenül a 24 óra alatt lejáró rúgóházról, hanem egy közbeiktatott kisebb rúgóról hajtja, mely rúgót a nagy rúgóház percenként fölhúzza. Egyidejűleg pedig az óra nagy mutatója egy perccel odébb ugrik. Ilykép a ketyegő oly kisebb rúgóházról hajtatik, mely minden percben pontosan újra fölhúzatik és így annak beszabályozása, hogy ezen egyenletes feszültségű kisebb rúgóház percenként pon­tosan fölhuzassék. akadályba nem ütközik. A nagy rúgóháznak nincs egyéb teendője, mint az ezen fölhúzáshoz szükséges erőt szolgáltátni, valamint az óra mutatóit per­cenként tovább mozgatni, mely műveleteket feszültségétől teljesen függetlenül végzi el, mivel egyáltalában nem lényeges, hogy a rúgóház fölhúzása, valamint az óramutató­nak tovább mozgatása kisebb vagy nagyobb sebességgel történik. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik vázlatosan föltüntetett példaképpeni kiviteli alakja. 1. ábra a találmánnyal fölszerelt óramű egy részletének elölnézetét, 2. ábra ehhez tartozó részletet nagyobb léptékben és az alkatrészek más helyzete mellett, 3. ábra függélyes keresztmetszetet 2. ábra 3—3 vonala szerint, 4. ábra részletet nagyobb léptékben, 5. ábra ugyanezt az alkatrészeknek más viszonylagos helyzete mellett tünteti föl. A (b) rúgóház (c, c' és d, d') fogaskerekű áttételek közvetítésével ismert módon hajtja az óramutatókat. A (d') fogaskerék azonban az eddigi rúgós óráktól eltérően nem áll az óra ketyegőjével kapcsolatban, hanem az (e, e') fogaskerék áttétel útján kapcsolódik az (f) tengellyel, mely (f) tengelynek másik oldalán (g) fogaskerék van, mely viszont (g') kisebb fogaskerékkel kapcsolódik, mely­nek tengelyére (h) kar van ékelve. A (b) kar szabad végei 1. illetve 4. ábrán látható módon rendes körülmények között neki tá-

Next

/
Thumbnails
Contents