57068. lajstromszámú szabadalom • Önműködő áramzáró

Megjelent 1912. évi augusztus hó 31-én. MAGY. g&v KIR SZABADALMI Iliit' HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57068. szám. VII/g . OSZTÁLY­Önműködő áramzáró. BERGMANN ELEKTRICITÁTS-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN, MINT FAGERLUND ERIK ARTÚR MÉRNÖK STOCKHOLMI LAKOS JOGUTÓDA. A bejelentés napja 1911 julias hó 24-ike. Elsőbbsége 1910 augusztus hó 8-ika. Az eddig ismert önműködő áramzárók, fő- j leg pedig azok, melyeket lépcsőház megvilá- ! gítására használnak, általában elektromág­nes fegyverzettel kapcsolt óraműből állanak, melyet a fegyverzet húz föl annak követ­keztében, hogy a valamely kontaktus zá­ródásánál gerjedő mágneses mezőben for­gásnak indul. Ilyen önműködő áramzárók azonban aránylag drágák és többé-kevésbbé meg­bizhatlanok. Találmányunk tárgy a oly áram­záró, mely teljesen eltérő alapelven épült föl, amennyiben ennél az áramzáró mozgó része forgathatóan ágyazott és valamely mozgatható résszel akként kapcsolt test, hogy ez utóbbi mozgásánál a forgótest súlypontjának helyzetei a forgástengelyé­hez viszonyítva, megváltozzék. A forgat­ható testnek ekként kiváltott mozgása köz­vetve vagy közvetlenül használható föl a kontaktusbereindezés működtetésére. A forgatható testen alkalmazott mozgó részt mágneses mező segélyével toljuk el, miért is azt teljesen vagy részben ,para­mágneses anyagból készítjük. A forgat­ható test célszerűen szolenoid gyanánt van kiképezve, mely esetben a cséve a mozgó j kontaktust mágneses úton befolyásolhatja, i amennyiben az nincs a csévén alkalmazva-Találmányunk tárgyának két foganato­sítási alakja a csatolt rajz 1. és 2. ábrá­ján hosszmetszetben látható. Eme rajzokon (a) a szolenoid, mely a. (b) kengyelben forgathatóan van fölfüg­gesztve. A szolenoid középvonala mentén teljesen légmentesen zárt, célszerűen vas­ból készült (c) cső megy át, melyben ia (d) vashenger mozoghat. Ezt a hengert az (e) szelep segélyével elzárható (f) (Csa­torna járja át. A (c) cső valamely jsűrűn folyó folyadékkal, pl. glicerinnel van töltve. (g) a szolenoidon megerősített kontak­tuskar, mely két (h) és (i) fix kontaktus­sal működik együtt-. A szolenoid ezenkívül egy, a (k) mágnessel együtt működő, elő­nyösen állandó mágnest képező (1) mág­nesfegyverzet van kapcsolva. Az áramzáró működési módja a követ­kező : Mikor az (a) szolenoidon -— mely a raj­zon nyugalmi állásában pontozva kihúzott vonalakkal van ábrázolva és az áramfor­rással akként van állandó kapcsolatban*

Next

/
Thumbnails
Contents