56960. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet egy hajtótengely forgómozgásának egy tárcsára való átvitelére

, Megjelent 1913. évi augusztus hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 5Q960. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Szerkezet egy hajtótengely forgó mozgásának egy tárcsára való átvitelére. SZÖCS JENŐ OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó 9-ike. A jelen találmány tárgya szerkezet egy hajtó tengely forgó mozgásának egy tár­csára való átvitelére, mely szerkezet az által tűnik ki, hogy az a hajtandó tárcsa sebes­ségének zero és egy bizonyos maximum között való tetszőleges módosítását teszi lehetővé annélkül, hogy a sebességnek ezen- módosítása közben lökések lépné­nek föl. j A jelen találmány szerint ugyanis a i hajtótengely planétakerekeket hord, melyek egyrészt egy, a hajtandó tárcsán elrende­zett fogkoszorúval és másrészt egy, a hajtótengelyen lazán ágyazott fékkorongon elrendezett fogkoszorúval kapcsolódnak. A szerint már most amint az említett fék­korongot a hajtótengelyen szabadon hagy­juk futni vagy a teljes megállásig fokoza­tosan fékezzük, a hajtótengellyel keringő planétakerekek a hajtandó tárcsa fogko­szorúján hatástalanul legördülve ezt nyu­galmi helyzetében hagyják, vagy pedig ezen szabad legördülésükben a fékezett fékkorong által mind nagyobb és nagyobb mértékben akadályoztatva, a hajtandó tár­csát fokozatosan nagyobb és nagyobb se­bességgel forgatják. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyát képező szerkezet oly foganatosítás! alakjában van föltüntetve, melynél a haj­tandó tárcsa egy forgatható tengelyre van ékelve úgy, hogy a szerkezet tulajdonké­pen egy szabályozható tengely kapcsolást képez ez utóbbi tengely és a hajtótengely között. Az 1. ábra a szerkezetnek tengelyirányú metszete. A 2. ábra végnézete. Az (1) hajtótengelyre (1. ábra) a (2) le­mez van ráékelve, mely a föltüntetett fo­ganatosítáei alaknál a 2. ábrában látható négyszögletes alakkal bír és melynek: mindegyik sarkában egy-egy (3) fogaske­rék van forgathatóan ágyazva. A (3) fogas­kerekek, melyek természetesen másként,, pld. egyszerű küllők segélyével is szerel­hetők az (1) tengelyre, ez utóbbival együtt keringenek és ekközben ágyazataikbán is foroghatnak úgy, hogy azok planétakere­kek rendszerét képezik. Ezen planétakere­kek már most egyrészt az (1) tengelyen forgatható (4) fékkorongnak (1. ábra (5) fögkoszorújával és másrészt a hajtandó (8) tengelyre ékelt (7) tárcsának (6) fogkoszo­rújával kapcsolódnak, mely elrendezés foly­tán a következő működés adódik ki. Midőn a (4) fékkorongra helyezett, tet­szőleges szerkezet segélyével megfeszít-

Next

/
Thumbnails
Contents