56960. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet egy hajtótengely forgómozgásának egy tárcsára való átvitelére

Iiető (9) fékszalag (2. ábra) teljesen laza állapotban van és az (1) hajtótengely fo­rog, akkor az ezzel együtt keringő pJané­takerekek a (6) fogkoszorún hatástalanul legördülnek és a (4) fékkorongot forgatják, mivel ennek forgási ellenállása kisebb, mint a (8) tengelyre ill. (7) tárcsára ható megterhelés. Ha most a fékszalagot bizo­nyos mértékben megfeszítjük, akkor a (4) fékkorong már nem foroghat szabadon és így a planétakerekek a (7) tárcsát és ezzel együtt a (8) tengelyt forgásba hozzák. Mi­dőn a fékkorong annyira van fékezve, hogy annak sebbessége az (1) hajtótenge­lyével megegyezik, akkor az egész szerke­zet mint egy merev tengelykapcsolás hat és a (8) tengelynek fordulatszáma meg­egyezik az (1) tengelyével. Ha végül a fékkorongot a teljes megál­lásig fékezzük, akkor a (8) tengely a maximális fordulatszámot éri el, mivel ekkor a planétakerekek az (5) fogkoszorún a közöttük és az ezen fogkoszorú között fennálló teljes áttételi viszonynak megfele­lően kénytelenek legördülni és így azok a <7) tárcsának azon sebességét, melyet ez a planétakerekek keringő mozgása folytán kap, még saját maximális forgási sebessé­gükkel növelik. Mint az előzőkből könnyen megérthető, a hajtandó részek sebességé­nek módosítása igen simán, minden lökés és egyébb káros hatás nélkül eszközöl­hető. A találmány tárgyát képező szerkezet természetesen a legkülönbözőbb célokra alkalmazható és szerkezeti részleteiben sokféleképen módosítható annélkül, hogy ezáltal a találmány lényege változást szen­vedne. így pld. ha a (7) tárcsa fogaskerék, lánckerék vagy szíjtárcsa gyanánt van ki­képezve, akkor a szerkezet tetszőleges al­katrészeknek fogaskerekekkel, lánckerekek­kel vagy szíjjal való hajtására alkalmaz­ható. SZABADALMI IGÉNY. Szerkezet egy hajtótengely forgó mozgá­sának egy tárcsára való átvitelére, jelle­mezve a hajtótengellyel keringő plané­takerekek által, melyek egyrészt egy, a hajtótengelyen forgatható fékkorongon elrendezett fogkoszorúval és másrészt egy, a hajtandó tárcsán elrendezett fog­koszorúval kapcsolódnak. (1 rajzlap melléklettel.) PAULA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUdAPESTS*

Next

/
Thumbnails
Contents