56831. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a formaldehydsulfoxylsav nehezen oldható zinksójának előállítására

Megjelent 1912. évi augusztus li<J 9-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 568S1. szám. IV,/h/l. OSZTÁLY. Eljárás a formaldehydszulfoxylsav nehezen oldható cinksójának előállítására. KARL RADEMACHER & C° CÉG PRAG-KAROLINENTHALBAN. A bejelentés napja 1911 junius hó 24-ike. Elsőbbsége 1908 február hó 15-ike. A formaldehydszulfoxylátoknak formal­dehydalkalibiszulfilokból való előállítására szolgáló ismert eljárásnál az alkálisót a a formaldehydoxylsavnak más. az oldószer­ben oldható és az alkálisókat fertőző sóival keverve nyerjük. A formaldehydszulfoxy-Játnak tiszta állapotban való előállítása eb­ből az oldatból nem oly egyszerű dolog, mi már abból is kitűnik, hogy ennek a fo­ganatosítására külön eljárások vannak leírva. Úgy tapasztaltuk, hogy a formaldehydal­kalibiszulfit egyetlen műveletben a leg­könnyebb módon alakítható át a formal­dehydszulfoxylsav nehezen oldható cinksó­jává, mely minden idegen sótól tiszta, ha a formaldehydalkalibiszulfit cinksók, pl. ecet­savascink, klórcink, cinkszulfát stb. jelen­létében hat cinkporra. Alkalmatlanok erre a célra természete­sen azok a cinksók, melyek egyszerű re­dukciója formaldehydcinkszulfoxylátot szol­gáltat, tehát formaldehydkénessavas vagy formaldehydrokénessavas cink. A keletkező nehezen oldható formaldehydszulfoxylsavas cinket már eddig is előállították de egé­szen más úton, így pl. a 29202. sz. osztrák, az 172217., 187494. és 19052. sz. német birodalmi és a 362447. és 4948. sz. francia szabadalmi leírás szerint. Mindeme szabadalmi leírások szerint ki­zárólag a cinkhez kötött formaldehydkénes­savat vagy hydrokénessavat alakítják át a nehezen oldható formaldehydcinkszulfoxy­láttá. Ugyanez áll a 4948. sz. francia szaba­dalmi leírás tekintetében: Ennek célja ki­zárólag az, hogy a formaldehydkénessavas sóknak formaldehydszulfoxylsavas sókká való átalakításánál sav alkalmazását mel­lőzhessük, a formaldehydalkalibiszulfit re­dukciójánál pedig pótlék gyanánt kénessa­vas cinksót vagy ennek aldehydvegyületeit használja. Ekkor — ha pótlék gyanánt aldehydsavas cinkvegyületet alkalmaztunk, — aldehydcinkszulfoxylát keletkezik, de csak az alkalmazott aldehydkénessavas cink vegyületnek megfelelő mennyiségben, míg az eredetileg használt formaldehydalkalibi­szulfit újból alkalisók alakjában válik le. így megállapítja a nevezett szabadalmi leírás 2. oldalának 30-32 sora, hogy sike­rült az aldehydkénessavas és aldebydro­kénessavas sav alkalisóit kizárólag cinkkel redukálni, de nem állapítja meg azt, hogy sikerült az aldehydalkalibiszufitot a for-

Next

/
Thumbnails
Contents