56829. lajstromszámú szabadalom • Talpfafúrógép

Megjelent 1912. évi augusztus li<J 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56829. szám. V/a/l. OSZTÁLY. Talpfafúró gép. JÁNICKE MAX GYÁROS HALLEBEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 26-ika. A találmány tárgya több-orsós talpfafúró­gép, mely a hasonló ismert gépekkel szem­ben lényeges javításokkal bír. A szerkezet és a kezelés egyszerűsítve van, amennyiben a furatok elkészítése után az orsók kieme­lése kéziemelővel történhet, mely egyúttal a lyukmélység határolására szolgál, mimel­lett a hajtómű elszennyeződés ellen beto­kozás által van védve s az áttétel a for­gattyúról a fúró-orsóra egy önműködően beálló közlőkerék által történik, miáltal a hajtás állandóan biztos és egyenletes lesz tekintet nélkül arra, hogy a fúró-orsók egy­mástól mily távolságban vannak beállítva; a fúrógép továbbá úgy van berendezve, hogy tetszés szerint egymagában, avagy egy vagy több hasonló szerkezetű fúrógéppel együtt használható, mert egy beállítható távmérő erősíthető föl rája, mely a külön­böző fúrógépek egymástól való távolságá­nak szabályozására szolgál; a fokozottabb beszabályozás céljából még egy második, magasabban fekvő beállító rúd vagy ha­sonló alkalmazható. A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példája 1. ábrán oldalnézetben, részben metszve, 2. ábrán az 1. ábra A-B szerinti. 3. ábrán az 1. ábra C-D szerinti, 4. ábrán pedig az 1. ábra E-F szerinti metszetében van föltüntetve, 5. ábra a homloknézet, míg a 6. és 7. ábrák fölülnézetben és oldalné­zetben mutatják a távolságszabályzó-szer­kezetet, mely több hasonló gép együttes használatakor erősítendő a gépre, 8. ábra egy hasonló célú segédszerkeze­tet ábrázol. A gépen elrendezett négy (a) és (b) fúró­orsó az állvány (c) oszlopain eltolható kö­zös (d) keretben foroghatóan vannak ágyazva. A közös (s) ágy a két (b) orsó számára el­tolódhatóan van a keretben elrendezve s az (f) bakban ágyazott (g) állítócsavar ré­vén tolható el, miáltal az (a) orsók és (b) orsók által fúrt lyukak közötti előírt távol­ság a (t) osztályzat révén beállítható. Az orsókat a (h) forgattyúk az (i) csigakerekek s (k) fogaskerék révén hajtják. Ezen (k) fogaskerék az (a) orsók el nem tolható ten­gelyein ülő (1) fogaskerekeket közvetlenül hajtja, míg a (b) orsók (m) kerekeinek meg­hajtása (n) közlőkerék révén történik. Az (n) kerék tengelye (o) és (p) csuklókarokban van ágyazva; az (o) karok a (k) kerék ten­gelje körül, a (p) karok pedig az (m) ke-

Next

/
Thumbnails
Contents