56773. lajstromszámú szabadalom • Tűzcsöves kazán

Megjelent 191S. évi julius hó 31-én. MAGY. KIK. SZABADALMI 'Bm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56773. szám. V/e/2. OSZTÁLY Tűzcsöves kazán. PIELOCK EDUÁRD MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 jnlius hó 7-ike. Jelen találmány azon hátrányoknak ki­küszöbölését célozza, melyek oly tűzcsöves kazánoknál, melyek egy vagy több tűzszek­rényből és ehhez csatlakozó csőrendszerből állanak, észlelhetők. Ezen hátrányokat egy­felől a nagyszámú támcsavar és födélhor­gony, másfelől pedig a tűzszekrénynek köz­vetlen összekötése a csőrendszerre], okozza. Lokomotív kazánoknál, melyeknek tüzelő­fölülete átlagban m3 -ként 40 kg. gőzt, sőt néha 60 kg. gőzt is fejleszt, csak aránylag igen kis átmérőjű és hosszú csövek alkal­mazhatók, hogy ily nagy igénybevétel mel­lett azok a hőtágulás folytán kihajolhassa­nak. Mindazon csövek, melyek méreteik folytán a kazán magas igénybevétele mel­' lett kihajolni nem tudnak, a kazánrészek kötéseit szétrombolják és igen megnövelik a fönntartási költségeket. Jelen találmánynál fönti hátrányokat álló hengeres tűzszekrény alkalmazásával kü­szöböljük ki, mely alsó részén elegendő nagy rostélyfölület elérésére négyzetes, azonkívül pedig a csőrendszert a tűzszek­rénytől teljesen függetlenül rendezzük el. A találmány további célja a füstben lévő el nem égett szén tökéletes elégetése, mit azáltal ér el, hogy a magas hőfokú füst­gázokhoz levegőt vezet. A szükséges leve-i gőt a tűzszekrény és csőkazán közötti tér­ben előmelegíti és megfelelő módon a ke­veri a tűzszekrény bői kilépő gázokkal. Ugyanezen térben az égési levegő, mielőtt a rostély alá vezettetik, jelentékenyen elő­melegíthető. Mellékelt rajzon 1. ábra lokomotív kazán hosszmetszetét, 2. ábra vízszintes metszetet, részben a tűzszekrény rostélyfölötti részén át, részben pedig a hosszkazán középvonalán át, 3. ábra a tűzszekrény és hosszkazán kö­zötti kamrán át eszközölt keresztmetszetet a kürtő irányában nézve, 4. ábra ugyanezen kamrán át eszközölt keresztmetszetet a tűzszekrény irányában nézve, 5. ábra végül egy tűzszekrényű kazán vízszintes hosszmetszetét mutatja. A kazán lényegében két különálló (a, b) gőzfejlesztő térből áll, melyek önmagukban különálló gőzfejlesztő berendezések. A két (a, b) részt a (c) kamra (a) szögvasgyűrűk közvetítésével egyetlen egésszé köti össze. Az (a) rész áll a hengeres (d) tűzszekrény­ből, mely alsó részén a rostély fölvételére négyzetes, áll továbbá a tűzszekrényt körül­vevő (f) köpenyből. A tűzszekrény henge­res részét az (f) köpennyel nem kell tám-

Next

/
Thumbnails
Contents