56772. lajstromszámú szabadalom • Regenerációs nedves eljárás tőzeg elszenesítésére és berendezés ezen eljárás foganatosítására

Megjelent 191S. évi julius hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 56772. szám. H/a. OSZTÁLY. Regenerációs nedves eljárás tőzeg elszenesítésére és berendezés ezen eljárás foganatosítására. THE PEAT COAL INVESTMENT COMPANY LIMITED CÉG LONDONBAN. A bejelentés napja 1911 junius hó 1-je. A jelen találmány tárgya nedves eljárás tőzeg elszenesítésére, melynél a nedves tőzeg oly hőmérsékletig hevittetik föl, hogy a nyers tőzegben lévő víz nagy részének ki­szorítását nyilván meggátló kocsonyaszerű hydrocelluloza szétbomlik, amikor is lehetővé válik a tőzeg víztartalmát könnyen kisajtolni. Ez tudvalevőleg azáltal történik, hogy a tőzeg pépes és nedves állapotban, vízzel keverten, egymással koncentrikus, hosszúk egy részén fölhevített hosszú kettős csöve­ken szoríttatik át, amikor is a külső csőnek egyik végén bebocsátott anyag az ellenkező végén a belső csőbe tódul és ezen keresz­tül ismét visszafelé halad a kibocsátó nyí­lásig, mely a bebocsátó rész szomszédságá­ban van elrendezve. Ily módon az egyik vég szomszédságában az anyaggal közölt hő a befelé áramló hideg tőzegen belül ki­áramló fölhevített tőzeg regeneráló hatása révén visszatérült. A kifelé irányuló áram sebessége és a befelé irányuló áramnál uralkodó nyomás akként szabályoztatott, hogy a fölhevített anyag forrásának meggátlására elegendő nyomás létesüljön és hogy ekként a készü­lék folytonos autoklave gyanánt hasson. Ezáltal a tőzeg hőmérséklete azt a pontot, melyre a tőzeget csupán természetes víz­tartalmának kiszoríthatása céljából kellene fölhevíteni, meghaladja anélkül, hogy számba­jövő szétbomlás következnék be vagy, hogy a szénhydrogének bepároltatnának. Az ekként kezelt tőzeg aztán víztartalmától egyszerű sajtolással szabadítható meg, amikor is a sajtolt anyag tüzelőanyag gyanánt használ­ható. Az ily eljárásokat nedves elszenesítésnek nevezték el. Világos, hogy az ily eljárás gazdaságos volta az átalakítás előidézéséhez szükségelt hő mennyiségétől függ. A jelen találmány célja már most az ily eljárásoknál az említett célra szükségelt hő mennyiségét csökkenteni. A jelen eljárás alapját képező kísérletek azt mut-tták, hogy ha a tőzeget a fönt­említett körülmények között bizonyos meg­határozott hőfokig, nevezetesen 180° C.-ig vagy krbl. ily hőfokig hevítjük, akkor az anyagban oly reakció indul meg, mely tete­mes hőmennyiség fölszabadulásával jár. A találmány szerint már most a tőzeg nedves elszenesítésére szolgáló eljárásokat

Next

/
Thumbnails
Contents