56760. lajstromszámú szabadalom • Kiadószerkezet levélbélyeg vagy más hasonló szalagok részleteinek önműködő eladókészülékeihez

Megjelent 1912. évi julius hó 31-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56760. szára. VII/b. OSZTÁLY. Kiadószerkezet levélbélyeg vagy más hasonló szalagok részleteinek önműködő' eladókészülékeihez. S1ELAFF MAX MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 14-ike. Elsőbbsége 1910 október hó 14-ike. Önműködő eladókészülékek kiadószerke­zeteinél a lyukgatott papírszalag továbbítá­sára tolófogakat, valamint tolóhengereket is alkalmaztak, eme kétféle alkatrészt együtt is fölhasználták, mimellett az egyik rész továbbító hengerpár alakjában a nyers be­állítást, a másik rész tolófogak alakjában a finomabb beállítást végezte. Hengerpárokat a kiadandó mezőnynek húzóhatás általi le­szakítására is használtak. Ha a hengerpárokat papírszalag leszakí­tására vagy elmozgatására akarjuk hasz­nálni, úgy azoknak nagy erővel kell a sza­lagra nyomást gyakorolniok, a nagy nyo­másnál azonban a papírszalagnak ragasztó anyaggal ellátott oldala könnyel a hen­gerre tapad. A gyakorlat továbbá azt mu­tatta, hogy a továbbító hengerek a papír­szalagot igen könnyen ferdén vezetik to­vább, minthogy igen nehéz a hengerek oly beállítása, hogy egész hosszukon egyenlő nyomással hassanak a papírra. A papír­szalagban lévő egyenlőtlenségek továbbító hengereknél szintén elégségesek a rézsútos vezetésre. Míg a hengerek a szalagvég közelében foghatják meg a szalagot, tolófogak nem támadhatnak az utolsó mezőnyön. A levá­lasztásra való tekintetből, mely fogak ál­tali előretolatásnál többnyire levágás útján történik, a fogaknak a szalagvégtől bizo­nyos távolságban szabad csak fogniok. A gyakorlatban mindég 2—3 mezőny van a tolófog előtt. Ha már most merev, ellent­álló anyagból való szalagról van szó, aminő vasúti menetjegyeknél használatos, úgy egy­szerű tolófogak alkalmazhatók a továbbí­tásra, mert a fog előtt lévő szalagrész me­revsége folytán a metsző berendezéshez képest helyes helyzetbe fog beállani. Más­képen áll a dolog ha, miként levélbélyeg­szalagoknál, győng papírból való szalago­kat kell földolgozni. Ezek a szalagok már az egyoldalú ra­gasztóanyagréteg következtében is az össze­gördüléshez hajlanak. Már ezáltal is súrló­dás keletkezik a szalagmezőnyök és a ve­zetőszerkezet között; mihelyt azonban pld. nedves időjárás következtében a ragasztó­fölületnek a készülék részein való kis mér­tékű tapadása következik be, vagy pedig a merevség elpusztíttatik, úgy a szalagvég­nek az ettől bizonyos távolságban támadó fog általi helyes beállítása lehetetlenné válik. A találmány szerint már most fogak,

Next

/
Thumbnails
Contents