56604. lajstromszámú szabadalom • Tolóablak

Megjelent 1912. évi julius Iií> 24-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI WB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56604. szám. VlII/d. OSZTÁLY. Tolóablak. NIKOLAUS HERMANN GYÁRIGAZGATÓ WIENBEN. A bejelentés napja 1911 március hó 23-ika. Elsőbbsége 1910 április hó 2-ika. Jelen találmány tárgya tolóablak, mely­nek valamennyi szárnya eltolható és befelé vízszintes helyzetbe átforgatható. Az ablak­szárnyak sodronyköteleken megerősített, az ablaktok mögött jobb és bal oldalon futó két­két ellensúly által ellensúlyozva vannak, ugy, hogy ezen kiegyensúlyozás folytán eltolt helyzetben tetszőleges magasságban minden további rögzítő berendezés nélkül fogvatar­tatnak. A szárnyak átforgatásánál a csapágy, melyben a forgástengely ágyazva vaD, tel­jesen el van reteszelve, ugy, hogy az átfor­gatott szárnyaknak az ellensúlyok hatása alatt való fölcsapódása teljesen ki van zárva. Az ablakszárnyak vezetése két szilárd alsó és két mozgatható fölső vezetékcsap segélyé­vel eszközöltetiö, mely csapok vezetékhor­nyokban csúsznak. A felső ablakszárnyak vezetésére szolgáló külső vezetékhornyok, valamint az alsó szárnyak vezetésére való belső vezetékhornyok fölső része függőleges. A belső vezetékhornyok alsó részükön tompa szög alatt elhajlanak, egyenes irányban to­vább haladnak és az ablaktalpnál hegyes szög alatt a külső hornyokkal egyesülnek. A tompa szög alatt való törési pontnál a sodronykötél vezetékét képező csúszógörgő van alkalmazva. Az egyesülésnél képezett hegyes szöget vasból való sarú védi. Ennek következtében a Bzárnyak eltolásánál a ve­zető hornyok szög alatt való elhajlása dacára csak nagyon kis súrlódás keletkezik, mert a sodronykötél csak a csúszógörgöt érinti, ez pedig a könnyű forgás folytán a súrló­dást majdnem egészen megszünteti. Ezen elrendezés folytán nagyon széles ablak­szárnyak is könnyen tolhatók föl. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak különböző példakép vett foganatosítási alakjai vánnak föltüntetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alak hossz­metszetét, a 2. ábra ugyanezen metszetet, de ablak­szárnyak nélkül, a 3. ábra az 1. ábra szerint kiképezett toló­ablak részleges előlnézetét és az egyik veze­ték metszetét lefordított helyzetben mu­tatja. A 4. ábrán az ablakvezeték metszete van nagyobb léptékben, az 5. ábrán szintén nagyobb léptékben a 2. ábrának megfelelő részleges metszet, a 6. ábrán az 5. ábrához tartozó részleges előlnézet, a 7. ábrán a vezetékhorony alsó csúcsának védőlemeze metszetben, a 8. ábrán a sodronykötél számára való csúszógörgő elölnézete, a

Next

/
Thumbnails
Contents