56569. lajstromszámú szabadalom • Szárnykerekes vízmérő

Megjelent 1913. évi julius hó 19-én, MAGY. KIR. SZABADALMI s8H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56569. szám. VII/c. OSZTÁLY­Szárnykerekes vízmérő. SCHINZEL EDE CÉG POZSONYBAN. A bejelentés napja 1911 április hó 26-ika. A találmány tárgya szárnykerekes víz­mérő, amelynél a belépő víztömeg a készü­lék belsejében a kilépés előtt szétosztatik. A javítás abban áll, hogy a tokban ia mérőszárny fölött egy, a kerékművel cél­szerűen szilárdan összekötött tárcsában, amelynek a lefolyóvizet kell lehetőleg ala­posan szétosztania, rézsútos réseket ren­dezünk. el megfelelő számban a tárcsaszé­len, amelyeken át a belső tokfalhoz tan­genciálisan belépett és körben vezetett víz a tulajdonképeni mérőszárnyteret a kerü­letnek számos egymással szemben fekvő helyén egyes sugarak alakjában hagyja el, amely réseknek iránya a víznek a lefolyó­csőbe való belépése előtt egy, a szárnyke­rékkel ellenkező értelmű forgómozgást köl­csönöz. A vízáramnak az egész sz,árnykerületre való egyenletes szétosztása által a készü­lék érzékenységét lényegesen fokozzuk, •amennyiben a szárnyteingelyr© nem lép­nek föl káros 'egyoldalii nyomások, azon­kívül külön betét mellőzhetősége követ­keztében azon gyakorlati előnyt is elérjük, hogy lehetővé válik az egész belső szerke­zetnek osztatlanul való előállítása úgy, j hogy a készülék tisztítása és javítása a i legegyszerűbben eszközölhető, mert az egész mérő- és számlálóművet egyetlen fo­gással eltávolíthatjuk a tokból. A rajzon a találmány tárgyának példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a készülék metszete, a 2. ábra az elosztótárcsa alaprajza, a 3. ábra az elosztótárcsa alulnézete a szárnykerékkel együtt, a 4. ábra a készülék alaprajza, az 5. ábra a készülék függélyes metszete, a 6. ábra pedig a készülék nézete. Az (a) toknak alsó részében, az (aO mérőtérben, amely a szokásos módon egy (b) bevezető- és (c) kivezetőcsatornával van ellátva, a (d) kerékműbe nyúló (e) tengelyen az ismert szerkezetű (f) szárny­kerék van ágyazva. A szárnykerék fölött egy, a kerékművel célszerűen szilárdan összekötött, a tulajdonképeni mérőteret lezáró és az (a2) toklépcsőra fölfekvő (g) elosztótárcsa van elrendezve, amely szélén több rézsútos, vagyis excentrikus (h) ki­bocsátóréssel van ellátva. A (h) rések le­felé, a toklépcső által el vannak födve. Hogy tehát a víz a mérőtérből a kerék­művet körülvevő gyűrűstérbe jusson, az 1. ábrabeli nyilak által megjelölt úton kell végigmozognia. Az ürege s elosztótárcsa alsó fölületén (i) fékezőellenállások van-

Next

/
Thumbnails
Contents