56492. lajstromszámú szabadalom • Kézzel állított biztonsági vasúti váltó

Hejtieitiu évi julius hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 56492. szám. V/a/2. OSZTÁLY. Kézzel állított biztonsági vasúti váltó. ÁCS GYULA MÁV. MOZDONYFÖLÜGYELŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 március hó 30-ika. A vasúti szerencsétlenségek túlnyomó részben váltók mellett történnek, részben azért, rtiert a váltó nincsen helyesen állítva, részben azért, mert a helyesen beállított váltó helyzetéből valamely okból eltolódik, vagy pedig feles állásban áll, végül igen gyakran kisiklást okoz az, hogy a váltó­nyelvek az alapzathoz nincsenek szilárdan hozzáerősítve és a túlgyorsan áthaladó vo­nat súlya alatt ugráló, rezgő mozgást vé­geznék. A jelenlegi központtól állított váltóberen­dezések úgyan jól működnek, azonban egy­felől igen költségesek, másfelől pedig na­gyobb távolságban lévő váltók kezelésére és ellenőrzésére nem alkalmasak. A jelen találmány elvén készült bizton­sági váltó a helyszínén kézzel állíttatik, ki­küszöböli a fönt említett összes hátrányo­kat, amellett lehetségessé teszi azt, hogy a váltók helyes állása a központból vagy ál­lomásról ellenőrizhető legyen. Mellékelt rajzon "látható jelen találmány egyik példaképeni kiviteli alakja. 1. ábra a biztonsági váltóval fölszerelt vasúti vágány részletét fölülnézetben, 2. ábra a váltóállító készülék egy rész­letét oldalnézetben, 3. ábra a csúcs-sin és tősin egy részletét oldalnézetben, 4. ábra ehhez tartozó keresztmetszetet, 5. ábra a csúcssinek rögzítésére szolgáló berendezés vízszintes metszetét tünteti föl. Jelen találmánynál a (2', 2') csúcssíneket összekötő (29) rúd (30) középső része ke­resztülhalad a (18) biztosítószekrény (30') vezetékén. A (29) rúd középső (30) része két (24, 24') nyílással bír, melyek fölváltva együtt működnek a (20) rúdban oldhatóan megerősített (23) orsó szabad végével. A (21, 22) vezetékekben mozgó (20) rudat (23) orsóbetétjével együtt a (30) összekötőrúd felé (26) rúgó nyomja- A (20) rúd (20') kar­nyúlványának szabad vége (19) csuklórúd segélyével a (20) rúd mozgásirányához ké­pest keresztirányban mozgékony (17') rúd­hoz van megerősítve úgy, hogy a (17') rúd­nak hosszirányban való elmozgatása által a (20) rúd saját hosszirányában egyetlen ide­oda mozgást végez. A (17') rúdnak (17) folytatása (1., 2. ábra) csuklósan van a (13) váltóállítókar (13') nyelvéhez erősítve, míg maguknak a csúcssíneknek átállítása a (16) rúddal ismert módon történik és a váltó mindenkori állását a (10') rúd végén lévő jelzőkészülék mutatja. A (30) rúdrész egyik végén a (31) lejtős kiszélesedéssel bír, mely együtt működik a (31') vezetékbe benyúló (34) rúgóhatás alatt álló (32) kapcsolókar (32') ugyancsak lejtős

Next

/
Thumbnails
Contents