56344. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet robbanómótorok forgásszámának szabályozására, különösen erőjárművek számára

Megjelent lí>12. évi junius hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56344. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Szerkezet robbanó mótorok forgásszámának szabályozására, különösen erőjárművek számára. DAIMLER MOTOREN-GESELLSCHAFT CÉG UNTERTÜRKHEIMBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 5-ike. Elsőbbsége 1910 május hó 25-ike. A találmány tárgya szerkezet robbanó­motorok fordulatszámának szabályozására, különösen erőjárművek számára. Hogy elégséges szabályozást érjünk el, a centrifugális erő által önműködően a gá­zosító szabályozótestre ható szabályozón kívül még egy a szabályozó által nem be­folyásolt rudazatot rendezünk el, mely kéz­zel állítható be és a gázositó szabályozó­testét úgy tolja el, hogy a fordulatszám csökken. Ez a szabályozórudazat azért al­kalmaztatik, mert az önműködő centrifugái­szabályozó bizonyos terhelés alatt lévén, csak egy bizonyos minimális sebességen túl kezd működni; a szabályozón kívül elrendezett szabályozórudazat már most a fordulatszám csökkentését lehetővé teszi már akkor is, mikor még nem éretett el az a minimális sebesség, melynél a sza­bályzó működni kezd. A fordulatszámnak a szabályzótól függet­lenül való csökkentésére szolgáló szabályzó­rudazat célszerűen a centrifugái-szabályzó rudazatával vagy magával az e rudazathoz kapcsolt szabályzótesttel úgy van össze­kötve, hogy e szabályzórudazat csak e szabályzótestet lassú járásra beállító moz­gásirányában van a szabályzótesttel kap­csolva, de a centrifugái-szabályzó rudazat táyak a centrifugáiszabályzó okozta moz­gásait nem gátolja. A kézzel beállítható sebességcsökkentó rudazaton kívül még egy oly szerkezetet alkalmazunk, mellyel a fordulatszámot nö­velhetjük és mely egy önmagában engedé­keny terhelőrudazatot képez a szabályzó­számára és kézzel vagy lábitóval hozható' a szabályzóra ható helyzetbe, mikor is a szabályzó e rudazat beállítása szerint kisebb-nagyobb pótterhelést kapván, csak magasabb fordulatszámnál fog működni kezdeni. E terhelőrudazatot célszerűen egyesítjük a kézzel beállítható sebesség­csökkentő rudazattal, amennyiben ez utóbbit egy második beállítóemelővel látjuk el, melynek segélyével a sebességcsökkentő­mozgás irányával ellentétesen állítható el. Ekkor ezen rudazat egy bizonyos holtjárat bevégzése után megterheli a szabályzó ru­dazatát; a terhelőrudazatba rugók vannak iktatva úgy, hogy terhelő beállítása a se­bességcsökkentő emelő elállítása nélkül eszközölhető. Ha ezen uj szabályozószerkezetet erő­járművekre alkalmazzuk, célszerű a ter­helőrudazatot zárószerkezettel ellátni, me-

Next

/
Thumbnails
Contents