56112. lajstromszámú szabadalom • Bevetőkészülék sütőkemencék számára

Megjelent 1912. évi május hó 2l-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56112. szám. X/j. OSZTÁLY. Bevetőkészülék sütőkemencék számára. WIENER BROT- U. GEBÁCKFABRIK (ANKERBROTFABRIK) HEINRICH & FRITZ MENDL CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 27-ike. Elsőbbsége 1910 január hó 29-ike. A sütőkemencékhez váó ismeretes be­vetőkészülékeknél, melyek egy kocsin el­rendezett, görgőkön vagy dobokon futó szalag, szövet vagy hasonlóval vannak el­látva, ezen szalag a kocsi kifutásánál a görgők forgatása által egy komplikált mozgatószerkezet segélyével oly módon moz­gattatik, hogy a sütendő darabok egymás­után rakatnak le a tűzhelylemezre. Nem új az sem, hogy a sütőárút egy jár­ható sütőkemencefenékre helyezett szállító­szalagoskocsi segélyével úgy rakják le, hogy a kocsi egy ütköző révén tartatik rögzítve, míg a szállítószalag egy pecek révén távolíttatik el a járható sütő fenék­ről ós emellett a fölrakott sütőárút a sütő­fenékre helyezi. Azonban ennek a beren­dezésnek az ellátása is nagyon körülmé­nyes és járható sütőfeneket tételez föl, ami a sütőkemence minden kiürítésénél és bevetésénél nagyobb melegveszteségeket okoz. A jelen találmány szerint azonban a sütő­árút hordó szalag számára a kemencének egy helytálló részén egy megerősítőszerv van alkalmazya, melynek segélyével a be­vetőkocsiknak. a kemencébe való behala­dása befejeztével a szalag egy helyen fogva tartatik. Ha erre a bevetőszervet, lamelyre a szalag mozgathatóan van alkal­mazva, ismét visszahúzzuk, úgy a szalag­nak a sütőárút hordó része nyugalomban marad és a kocsi mozgása folytán egymás­után lerakja a sütendő darabokat a tűz­helylemezre. Ez a bevetőkészülék különös egyszerűsége és a szalag mozgatására való hajtórésnek teljes hiánya által tűnik ki. A csatolt rajzban a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja vázlatosan van ábrázolva. Ezen kiviteli alaknál a be-1 vetőkészülék egy adagolószervből, mint pl. ! egy kocsi, szán vagy valami más célra hasz­nálatos készülékből áll; ia rajzon az (1) kocsi van ilyen adagolószervnek föltün­tetve, melynek mellső és hátsó végén egy­egy (2, 3) görgő van forgathatóan ágyazva. A mellső végén alkalmazott (2) görgő cél­szerűen kisebb átmérővel bír, mint a há­tullévő (3) görgő. Ezen görgők körül a (4) végtelen szalag vagy hasonló fut. A beve­tés előtt ez a szalag úgy állíttatik be, hogy a szalag két szegélyén megerősített (5) horgok a hátsó (3) görgő közelébe ke­rüljenek. A szalag fölső fölülete ezután (7) sütőárúval rakatik meg és a kocsi a sütő­térbe tolatik. Az (5) horgokat ezután a ke-

Next

/
Thumbnails
Contents