56007. lajstromszámú szabadalom • Tésztagyúrógép

. Megjelent 1912. évi májua hó 10-én. MAGY. fg^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS B6007. szám. X/J. OSZTÁLY. Tésztagyúrógép. DR SCHREIBER HANS IGAZGATÓ, MANNES WILHELM ÍRÓ BERLINBEN ÉS ZABEL FRANC SÜTŐMESTER DESSAUBAN. A bejelentés napja 1911 szeptember hó 15-ike. Jelen találmány tárgya tésztagyúrógép, vagyis oly gép, mellyel azon tésztarészek dolgoztatnak meg, melyekből, zsemlék, ke­nyérkék és mindenféle más, úgynevezett kis péksütemények készülnek. A gyúrást mindezideig csakis kézzel 'esz­közölték, egyfelől igen sok időt vett igénybe, másfelől a termék gyakran igen egyenlőt­len, ami a sütemény minőségét befolyá­solja károsan. Űjabb időben megkisérelték ugyan a gyúrómunkának gépies elvégzését, de mind­ezideig nem sikerült kielégítő eredményt elérni, illetőleg ezen gépek annyira bo­nyolultak és drágák, hogy kisebb és kö­zépnagyságú pékműhelyek be nem aaerezr­hetik. Azonkívül ezen gépek kezelése túl­sók időt és munkaerőt igényel, miáltal az elért előnyök egy része ismét kárba megy. A későbbiekben leírandó gép igen egy­szerű, olcsón előállíthat^ kevés munkát és kezelést igényel. A vele előállított ter­mékek teljesen egyenletesek és a gyúrást minden igénynek megfelelően végzi el. Szükség szerint a tészta keményebbre vagy lágyabbra is gyúrható, aszerint, hogy a gépet hosszabbra, vagy rövidebbre építjük, ül. hogy a vezetőcsatornákat hosszabb vagy rövidebb állapotban használjuk, vagy azo­kat a mozgó gyúródeszkához képest többé vagy kevésbbé ferdén helyezzük el, vagy pedig a mozgó gyúródeszkának nagyobb vagy kisebb sebességet adunk. Ezen új fajta géppel hosszúkás sütemények is gyúr­hatók, amit eddig egyetlen egy géppel sem lehetett közvetlen elérni. Mellékelt rajzon látható jelein találmány egyik példaképem vázlatos kiviteli alakja, 1. ábra a gép hosszmetszetét, 2. és 3. ábrák fölülnézetet, 4. ábra keresztmetszetet 2. ábra A—B vonala szerint, 5. és 6. ábrák részleteket tüntetnek föl. A gép lényegében az (1, 2) hengerből áll melyek közül az (1) henger például a (3) szíj tárcsával közvetlenül meghajtható és a nyert forgómozgást célszeírűen a (4) lánc segélyével közvetíti a másik (2) henger­nek. Az (1) és (2) hengerek egymáshoz ké­pest beállíthatók kell hogy legyenek, to­vábbá a gép oly berendezésekkel kell, hogy ellátva legyen, mellyel sebessége változ­tatható és szabályozható. Az (1) és (2) hengerek körül egyes lé­cekből álló végtelen (5) gyúrólap van el-

Next

/
Thumbnails
Contents