55987. lajstromszámú szabadalom • Fölvevő drótnélküli telegráfia és telefónia céljaira

Megjelent 1913. évi április hó 30-án. MAGY. SZABADALMI IÍÍH. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55987. szám. VlI/j. OSZTÁLY. Fölvevő drótnélküli telegrafia és telefonia céljaira. GESELLSCHAFT FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPHIE M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 július hó 24-ike. Elsőbbsége 19x0 szeptember hó 14-ike. A drótnélküli telegrafiában és telefoniá­ban eddig használt összes fölvevőknek az a nagy hátrányuk, hogy a kapcsolás foká­nak, illetve az energiaelvonásnak megvál­toztatásával nemcsak a csillapítást változ­tatjuk meg a megkívánt módon, hanem egyúttal a két kör hangolása is megvál­tozik, mi épen nem kívánatos úgy, hogy a kapcsolási fok minden megváltoztatása után a két egymásra hangolt kör hangolását is újra kell szabályozni. Találmányunk tárgya oly fölvevő, mely­nél a két kör frekvenciája akkor is állandó, vagy közel állandó marad, mikor a kap­csolás fqjíában, illetve az energia-átvitelben tetemes változások lépnek föl. Ez a fölvevő a csatolt rajz 1. ábráján látható, a kapcsolási elrendezése lényegében ismeretes. Az (I) körben fölvett energiát a (Pl, P2) transzformátor viszi át a (II) körbe bekapcsolt detektorra. Az (I) körbe pl. a (C) kondenzátor, (L) önindukció és (Pl) transz­ormátortekercselés, a (II) körbe pedig a (P2) transzformátortekercselés, (D) detektor, esetleg a (6) blokkondenzátor és az ettől elágaztatott (T) telefon vau bekapcsolva. A fölvevő újdonsága abban áll, hogy transz­formátorának mágneses szóródása rendkívül csekély, mely célból a transzformátort gyűrű­alakban tekercseljük, mint az pl. a 2. ábrán keresztmetszetben látható. Ily tekercselés­sel érjük el tudvalevőleg a legnagyobb köl­csönös indukciót, tehát a legkisebb szóró­dást. A tekercselés folytonos is lehet és a transzformátorhatást elágaztatással létesít­hetjük (Autotranszformátor). Detektor gya­nánt csak oly berendezés használható, mely elektromos tekintetben kizárólag ohmos ellen­állásnak tekinthető és melynek észrevehető kapacitása nincs. Eme transzformátor mű­ködési módja a következő : Ha a detektort a másodtekercseléssel kapcsoljuk, ennek ellenállását akként vehet­jük a szóródásnélküli transzformátor hatása következtében számításba, mintha a transz­formátor áttevési viszonyának négyzete sze­rint redukált ellenállás volna a primér áram­körbe kapcsolva. Ha pl. a detektor ellen­állása 1000 ohm és a transzformátor át­tevési viszonya 10: 1, akkor a transzfor­mátor a detektornak azt az ellenállását, melyet a priméráramkörben figyelembe kell venni, 1000 ohmról 10 ohmra redukálja. Hosszú idő óta hiába kísérelték meg oly detektor szerkesztését, melynek annyira kis ellenállása van, hogy azt közvetlenül lehetne

Next

/
Thumbnails
Contents