55451. lajstromszámú szabadalom • Vízszintes kamrákkal bíró regenerátiós kokszkemence állandó irányú hevítő lángárammal

Megjelent 1912. évi február hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 55451. szám. II/®. OSZTÁLY. Vízszintes kamrákkal biró regenerációs kokszkemence állandó irányú hevítő lángárammal. STETTINER CHAMOTTE-FABRIK ACTIENGESELLSCHAFT VORMALS DIDIER CÉG STETTINBEN. A bejelentés napja 1911 január hó 23-ika. Elsőbbsége 1910 január hó 31-ike. A jelen találmány tárgya állandó irányú hevítő lángárammal müködö regenerációs kokszkemence, melynél a levegőnek az egy­más mellett fekvő kemencekamrák egyes hevítő huzamcsatornáiba való bebocsátása a kamrák alatt a kemence hosszirányában végigmenő alsó fenékcsatornák útján, az égési termékeknek a hevítő csatornák le­vezető részeiből való kibocsátása pedig a légbebocsátó fenékcsatornák fölött elrende­zett, ugyancsak a kemence hosszirányában végigmenő fenékcsatornák útján történik. A jelen találmány célja arról gondos­kodik, hogy úgy a levegő bebocsátása, mint az égési termékek kibocsátása a fe­nékcsatornákon belül mindig egy és ugyan­azon irányban történjék vagyis, hogy a ke­mencének egyes hevítő csatornáiban lehető­leg azonos huzamviszonyok létesüljenek, amikor is az egész kemencének egyenletes működése biztosíttatik. A találmány abban áll, hogy a légbebo­csátó, ül. égési termékeket kibocsátó csator­nák csoportonként közös előkamrákkal vannak összekötve, melyek a megfelelő regenerá­torokkal két csatorna útján közlekednek, melyekbe a regenerátorok átváltására szol­gáló záró elemek vannak iktatva, amikor is az egyes légkibocsátó, ill. égési termékeket kibocsátó csatornáknak átbocsátó haránt­metszete ezen csatornákba 'iktatóit elzáró elemek segélyével a szükséghez képest sza­bályozható. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező kemencének egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a kemencének az egyik kamra közepén átmenő metszete a 3. ábrának 1—1 vonala szerint. A 2. ábra az egyik hevítő csatornasoron átmenő metszet a 3. ábrának 2—2 vonala; szerint. A 3. ábrának baloldali része metszet a 2. ábrának 3a—3a vonala szerint, míg a jobb­oldali rósz metszet a 2. ábrának 3b—3b vonala szerint. A 4. ábra metszet az 1. ábrának 4—4 vo­nala szerint. Az 5. ábra részleges metszet a 2. ábrának 5—5 vonala szerint. A 6. ábra részleges metszet az 1. ábrának 6—6 vonala szerint. A kokszkemence első sorban is az egy­más mellett fekvő vízszintes (1) kemence-

Next

/
Thumbnails
Contents