55451. lajstromszámú szabadalom • Vízszintes kamrákkal bíró regenerátiós kokszkemence állandó irányú hevítő lángárammal

kamráknak (3. ábra) sorából áll, melyeknek függélyes válaszfalai a (2) hevítő huzam­csatornáknak egy-egy sorát fogják közre. Minden egyes hevítő csatorna a valami­vel a kemence teteje alatt végződő, függé­lyes (3) válaszfal (2. ábra) segélyével a föl­vezető (4) s a levezető (5) rekeszre van osztva. A fölvezető (4) rekeszeknek alsó végébe a gázbebocsátó (7) csöveknek (6) szájcsövei torkolnak, mely (7) csövek a vízszintes gáz­elosztó (8) csatornából ágaznak ki; a (4) reke­szek továbbá a szögben megtört (9) csatornák (5. ábra) útján a kemence hosszirányában el­rendezett (10) fenékcsatornákkal közleked­nek. Az (5) rekeszek (2. ábra), melyeken az égési termékek fölülről lefelé vonulnak át, az alsó végükből kiinduló, szögben meg­tört (11) csatornák (3. ábra) segélyével a fölső (12) fenékcsatornákkal vannak össze­kötve. A (10, 12) fenékcsatornák, az alább részletezendő módon, a kemencének mind­két végén elrendezett regenerátorokkal köz­lekednek. A kemencekamrák egyes hevítő csator­náinak gázzal való táplálására a haránt­irányú (14) alapzati csatornában (1. ábra) elrendezett, a gázforrással összekötött (13) fővezeték szolgál, mely ezen célból a (15) elzáró elemmel ellátott (16) kapcsolóvezeték segélyével a vízszintes (8) gázelosztó csa­tornákkal van összekötve, melyekből amint említtetett a (4) rekeszeknek (2. ábra) (6) szájcsöveihez vezető (7) gázbebocsátó csö­vek ágaznak ki. A (7) csövekbe a (17) el­záró elemek vannak iktatva, melyeket a (18) alapzati csatornákban a szükséghez képest beállíthatunk. A hevítő csatornáknak levegővel való táplálása állandóan azonos irányban, az alsó (10) fenékcsatornák (5. ábra) útján tör­ténik, melyek az alább részletezendő módon, a regenerátorokból előmelegített levegővel tápláltatnak. A (10) csatornákból kiinduló szögben megtört (9) csatornáknak alsó részében a (20) tolattyúk vannak elrendezve, melyeket a (18) alapzati csatornákból a (21) rudak segélyével beállíthatunk. Pontosan a hevítő csatornáknak levezető (5) rekeszei alatt (2. ábra) a kamrák alatti falazatban a (22) ellenőrző csatprnák vannak kiképezve, me­lyeken át a lángképződést minden egyes hevítőcsatornánál • ellenőrizhetjük és így mindenkor módunkban áll az egyes hevítő csatornákba való gáz- és légbebocsátást a szükséghez képest kellően szabályozni. A kemencének két végén a (23, 24, 25, 26) regenerátorok (1. ábra) vannak párosá­val elrendezve, melyek, ismert módon, a kemencéből kibocsátott gázok hőjének hasz­nosítására szolgálnak és melyek a követ­kezőképpen vannak a légbebocsátásra, ill. az égési termékek kibocsátására szolgáló (10, 12) fenékcsatornákkal összekötve: A (10) csatornák egy-egy középső (27) válaszfal, a fölső (12) csatornák pedig egy­egy (28) válaszfal segélyével ketté vannak osztva. Mindegyik (10) fenékcsatornának bal fele a rézsútos (29) csatorna- útján a (30) előkamrával közlekedik, mely egyrészt, a (31) csatorna segélyével, a (23) regenerá­torral, másrészt a (32) csatorna segélyével, a (24) regenerátorral van összekötve. Ha­sonlóképpen mindegyik (10) csatornának jobb fele a (33) előkamrával van össze­kötve, mely a (34) csatorna útján a (26) regenerátorral, a (35) csatorna útján pedig a (25) regenerátorral közlekedik. Mindegyik (12) fenékcsatornának bal fele a rézsútos (36) csatornával van összekötve, mely a (37) előkamrához (2. ábra) vezet, mely a (38) csatorna útján a (24) regene­rátorral a (39) csatorna útján pedig a - (23) regenerátorral közlekedik. Hasonlóképpen a (12) csatornáknak jobb fele a rézsútos (40) csatorna segélyével a (41) előtérrel van összekötve, mely a (42), ill (43) csatornák útján a (25), ill. (26) regenerátorral közle­kedik. A baloldali (30, 37) és a jobboldali (33, 41) előkamrák fölött, a (29), ill. (36) és a (19), ill. (40) csatornákban a (44), ill. (45) és a (46), ill. (47) szabályozó tolattyúk van­nak elrendezve, melyek segélyével ezen csatornáknak átbocsátó harántmetszete a szükséghez képest növelhető vagy csök­kenthető. Azonkívül a (31, 32) csatornák (1. ábra) a (48) nyílással ellátott (49) to-

Next

/
Thumbnails
Contents