55427. lajstromszámú szabadalom • Röpülőgép

Megjelent 1912. évi február hó 29-én. MAGY. gg*, KIR SZABADALMI ggjg f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55427. szám. V/h. OSZTÁLY. Röpülőgép. KNY ERHARD CECIL MAGÁNZÓ LONDONBAN. A bejelentés napja 1910 október hó 31-ike. Elsőbbsége 1909 november hó 1-je. A találmány tárgya a levegőnél nehezebb repülőgép, amelynek lényeges jellemző tu­lajdonságai a következők: 1. A gép úgy van szerkesztve és beren­dezve, hogy a gép előrészén ülő pilóta vagy vezető egész figyelmét a gép kor­mányzására, valamint fölemelkedés és le­szállás alkalmával a szárnyfölületeknek, ill. a magassági és vízszintes kormányoknak beállítására összpontosíthatja, anélkül, hogy ugyanakkar a motorra vagy motorokra is figyelnie kellene. 2. A gépet két motor hajtja oly célból, hogy ha a gép már a levegőbe emelkedett, akkor vízszintes irányban a lehető legna­gyobb sebesség legyen elérhető. 3. A két motor úgy van elrendezve a gépen, hogy az egyik (pl. a hátulsó) mótor, amely a másodvezető kezelése alatt áll, a gép fölemelésére legyen használható, míg a másik (pl. az elülső) mótor, a melyet a fővezető kezel, egyenletesen jár, vagy pe­dig a berendezés úgy is foganatosítható, hogy a gép hajtására bármelyik motort föl lehessen használni, ha a másik túlhevült, vagy gyújtószerkezete nem működik, vagy pedig ha valamelyik propellercsavar el­tört vagy más baleset történt, mialatt a gép a levegőben van. 4. A fölemelkedés, leszállás, siklás, kor­mányzás és stabilizálás az eddigi gépekkel szemben lényegesen javítva van. Már szerkesztettek oly repülőgépeket, amelyeknek síkjai páronként a gép át­ellenes oldalain voltak elrendezve és emel­lett ezen síkoknak egymástól függetlenül való beállítását is ajánlották. Továbbá oly gépek is ismeretesek, amelyeknél az elülső és hátulsó síkok egymáshoz képest külön­böző magasságokban vannak elrendezve, azonban mindezen gépek lényegesen el­térnek a találmány szerint szerkesztett és a fönt fölsorolt tulajdonságokkal bíró gép­től, amelynek két kiviteli alakja a mellé­kelt rajzokon van vázlatosan föltüntetve. Ezeken a rajzokon az 1. ábra a találmány szerinti repülőgép egyik kiviteli alakjának fölülnézete, a 2. ábra ugyanezen gép oldalnézete a földön nyugvó állapotban, a 3. ábra a szárnyfölületeket mozgató szer­kezet oldalnézete, a 4., 5. és 6. ábra egy némileg módosított kivitelű gép fölül-, oldal- és homlok­nézete, a 7. ábra ugyanezen gép szárnyállító szer kezetének oldalnézete, míg a

Next

/
Thumbnails
Contents