55419. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kapcsoló vasúti kocsik számára

Meg-jelent 1912. évi február hó 27-én. MAGY. KIR. SZABADALMI gSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55419. szám. V,b. OSZTÁLY. Önműködő kapcsoló vasúti kocsik számára. S. A. W. SOCIETA AGGANCIAMENTO VAGONI FERROVIARI CÉG MILANÓBAN. A bejelentés napja 1910 május hó 17-ike. A jelen találmány tárgya önműködő kap­csoló vasúti kocsik számára, mely a kocsi oldalai felől kezelhető és mely azáltal tűnik ki, hogy annak alkalmazásánál, a különböző, körülmények szerint, elérjük azt, hogy két szomszédos kocsi, mindaddig, míg a kap­csoló hatástalan állásában van, nem kap­csolható össze még akkor sem, ha azok még oly hevesen is ütköznek egymáshoz, és fordítva, a kapcsolónak hatásos állásánál a kocsik összekapcsolódnak, bármily gyön­gén ütköznek a kocsik egymáshoz; elérjük továbbá azt, hogy a két kocsi között, a lökhárítóknak kellő összenyomásához szüksé­ges feszültség önműködően létesül, hogy két, egymás mellé helyezett kikapcsolt kocsi biztosan kapcsoltatik és hogy az önműködő kapcsolóval ellátott kocsi oly kocsival is kapcsolható, mely kizárólag közönséges ho­roggal és ahhoz tartozó kengyellel van el­látva. Elérjük pedig ezen előnyöket úgy egyenes pályán, mint kanyarulatoknál, úgy sík pá­lyán, mint bármily emelkedésnél, továbbá akár egyenlő, akár különböző magasságú kocsiknál, sőt a váltók helyén is. A találmány tárgyát képező önműködő kapcsoló, mely a két kapcsolandó kocsi végén két egymással azonos szerkezet al­kalmazását teszi lehetővé, a mellékelt rajz­ban egy foganatosítási alakjában van föl­tüntetve. Az 1. ábra két egymással kapcsolt szerke­zetnek részben oldalnézete, részben met­szete. A 2. ábra az egyik szerkezetnek fölülnézete a kapcsolási állásnál. A 3. ábra a vonórúd összeköttetésére szol­gáló szerkezetnek oldalnézete. A 4. ábra annak fölülnézete. Az 5. ábra a vonórudat utánengedővé tevő szerkezeti elemeknek részben oldalnézete, részben metszete. A 6. és 8. ábrák a vonókengyelt bal-, ill. jobboldali németben láttatják. A 7. ábra ezen kengyelnek hosszmetszete. A tulajdonképeni kapcsolóelemek az (1) pofa (1. ábra), a (2) kengyel és a (3) retesz, mely az (1) pofának részét képező fészké­ben függélyes irányban eltolódik, midőn a (é) karpár segélyével a (6) csap körül el­forgatható (5) kilincs hatása alatt mozgásba hozatik, mely kilincs a tulajdonképeni ön­működő kapcsolást előidéző elem gyanánt hat. Az (1, 2, 3) kapcsoló elemek működte-

Next

/
Thumbnails
Contents