55307. lajstromszámú szabadalom • Önműködő mérleg

Megjelent 1912. évi február lió 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 55307. szám. Vll/c. OSZTÁLY. Önműködő mérleg. HEDMAN ERIK GUSTAF MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1911 április hó 11-ike. Elsőbbsége 1910 április hó 18-ika. Találmányom tárgya oly mérleg, melynél görgő vau alkalmazva éa ez a rá fölteker­cselt szalagok segélyével akként van föl­függesztve, hogy a görgő eme szalagokon fölemelkedjék, mikor a mérlegelendő tárgy a görgőre ellenkező irányban föltekercselt szalagokra húzóerőt gyakorol. Minden eddig ismertté vált ily mérlegnél nagy nehézséget okozott az egyidejűleg forgó és megemel­kedő görgő mozgásának a (valamely lépték fölött elmozduló) mutatóra a kellő pontos­sággal történő átvitele. Találmányom tárgya oly hajtóberendezés, mely a mutatót akként mozgatja, hogy a mérlegelendő tárgy hatása alatt álló görgő mozgását pontosan kövesse és hogy a mutató már a görgő aránylag kis kilengéseinél igen nagy elmozdulásokat végezzen, vagyis hogy minden más külön berendezés alkalmazása nélkül nagy áttevési viszonyokat lehessen biztosítani. Ezt a célt a találmány szerint akként érjük el, hogy egy második, célszerűen a mutatótengelyre ékelt görgőt alkalmazunk, (melyet a követ­kezőkben mutatógörgőnek fogok nevezni) és mely rugalmas acélszalagok közvetítésé­vel az előbb említett görgővel kapcsolatban. Találmányom szerint a mutatógörgő ágya­zásában minden csapnyomást azáltal szün­tetek meg, hogy egy szalagot vagy szalag­párt tekercselek föl erre a görgőre, melyen az ellensúly előnyösen közvetlenül van föl­függesztve, a föltekercselés helyén pedig a görgőnek nagyobb átméret adok mint ama ponton, hol az előbb említett szalagok van­nak a görgőre föltekercselve. Az átmérők külömbségét akként szabom meg, hogy az ellensúllyal terhelt szalagok forgató nyoma­téka és a mérlegelendő tárgyat viselő sza­lagok forgató nyomatékának különbsége a görgő ama palástvonalán, melyen az első görgőhöz fútó szalagok a mutatógörgőre föl­tekercselődnek, körülbelül ugyanakkora le­gyen, mint a görgő saját súlyának forgató nyomatéka ugyanerre a palástvonalra viszo­nyítva. Ekkor a mutatógörgő súrlódása az ágyazásában gyakorlatilag véve zérus fog lenni. A találmány tárgyát képező önműködő mérleg további jellemző momentumait a csa­tolt rajz alapján fogjuk ismertetni, mely rajzokon az 1. ábra a mérleg egy foganatosítási alak­jának hátulnézete, a 2. ábra pedig oldalnézete. A függélyes vezetékben mozgatható (a) görgő a (c) keretben két (b) szalag segélyé­vel van fölfüggesztve, melyek a görgő két szélén tekercselődnek föl a görgőre és

Next

/
Thumbnails
Contents