55223. lajstromszámú szabadalom • Szénhydrogénnel táplált bányászlámpa

Megjelent ti>12. évi február hó 12-én. í; MAGY. SZABADALMI KIÍL HIVATAL SZABADALMILEIRAS 5522B. szám. I I/d. OSZTÁLY. Szénhydrogénnel táplált bányászlámpa. GOULET JULES GYÁROS BRÜSSZELBEN. A bejelentés napja 1911 január hó 30-ika. A találmány tárgya bányászlámpa, mely­nél világítóanyag gyanánt szénbydrogént használunk. A mellékelt rajz több példaképeni kivi­teli alakban tünteti föl a találmány tárgyát képező lámpát, és pedig az 1. ábra függélyes hosszmetszetben ábrá­zolja az első kiviteli alakot, a 2. és B. ábrák a szabályozó készüléket mutatják különböző kiviteli alakokban, a 4. ábra a lámpa második kiviteli alakjá­nak függélyes hosszmetszete, az 5. ábra egy vízszintes metszet a 4. ábra A—A vonala szerint, a 6. ábra a harmadik kiviteli alak függé­lyes hosszmetszete, míg a 7. ábra egy negyedik kiviteli alakot tün­tet föl ugyancsak függélyes hosszmet­szetben. A bányászlámpának a 1. ábrában föltün­tetett kiviteli alakjánál az (1) lámpatestben egy (2) keverőcső van elrendezve s ezt a (3) légbebocsátó cső veszi körül, mely az (1) lámpatest fölé nyúl és annak (4) csőtol­datába van becsavarva. A (2) és (3) csövek egymáshoz vannak forrasztva, de az (1) lámpatesttel csupán a (4) csőtoldat csavar­menete által fügnek össze. A (2) cső fölső végén van elhelyezve az (5) égő, melynek (7) karimája a (8) lámpaüveget tartja. Az (5) égő egy (6) ízzóharisnyát hord, amely­nek szerkezete megfelel a lámpa céljának. Ezen izzóharisnya jellemző és fontos alkatrésze a találmány tárgyát képező lám­pának. Az (1) lámpatest fölső része egy köralakú (9) toldatban folytatódik, melynek külső csavarmenete a (10) védőrács megerősíté­sére szolgál, míg ez utóbbi egy belső gyűrű segélyével a második, igen vastag (11) lámpaüveget, továbbá a bányalég ellen védő (12) dróthálót rögzíti. A vastag (11) lámpaüveg sajátos módon, azaz úgy van kiképezve, hogy azon át, a robbanás veszélyének kizárásával elegendő levegő juthat be a lámpába. A lámpaüveg alsó széle ugyanis olymódon van kivágva, hogy több (13) nyílás képződik, melyeket teljesen elföd a lámpaüveg külső fölületé­hez simuló dróthálóból készült (14) gyűrű. Magától értetődik, hogy a lámpaüveg nyí­lásait, melyek bármely megfelelő magas­ságban lehetnek elrendezve, tetszőleges mó­don födhetjük el a dróthálóval; ez utóbbi­nak megerősítési módja nem érinti magát az elvet. A keverési arány szabályozása egy kis (15) csövecske segélyével történik, mely kis

Next

/
Thumbnails
Contents