55218. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szilárd anyagoknak a fölhasználási helyhez való továbbítására

Megjelent ti>12. évi február hó 12-én. í; MAGY. KIK. SZABADALMI BSlif HIVATAL SZABADALMI LEÍR 55218. szám. XI I/a OSZTÁLY. Eljárás és berendezés szilárd anyagoknak a fölhasználási helyhez való továbbítására. STEPHAN FRÖLICH & KLÜPFEL CÉG SCHARLEYBEN. A bejelentés napja 1911 junius hó 2-ika. Elsőbbsége 1910 junius hó 6-ika. A bányászatban újabban általánosan al­kalmazott tömedék-öblítési eljárásnál a tö­medékanyagot képező szilárd anyagok többé vagy kevésbbé lejtős vezetékeken át be­öblített víz segélyével továbbíttatnak a fölhasználási helyre. Minthogy itt nehéz alkatrészekről, salakról, törecsről, homok­ról stb. van szió, mindig jelentékeny esés­magasságra van szükség, hogy a hajtó víz­oszlopnak a tömedékanyag helyszínéig való továbbításához kellő ereje legyen. Különböző üzemekben, ha, kellő ssésma­gasság nem állott rendelkezésre, bizonyos anyagokat víz segélyével nyomószivattyú útján már eddig is továbbítottak. Eddig azonban csak oly anyagok továbbítása si­került, melyek . vízben teljesen szuszpendá­lódnak, minők első sorban az agyag és agyagföld, viszont más természetű anya^ gok szállításánál legyőzhetetlen nehézségek állottak be. Eme nehézségek oka a^ volt, hogy eddigelé a szállítandó anyagokat a szivattyútesten áthajtották, mirnellett a szivattyútest mindazon esetekben, midőn nem agyagról, agyagföldről vagy más efféle anyagról volt szió, oly gyorsan el­használódott, hogy az ily szállítás huzamo­sabb ideig nem volt lehetséges. A szivattyú elhasználódása oly nagy volt, hogy a pót­részek költségei a szállítást aránytalanul megdrágították és hogy a pótrészek szük­séges kicserélése az üzemet tűrhetetlen módon zavarta. • Jelen találmány célja az, hogy szilárd anyagoknak fölhasználási helyhez víz segé­lyével való szállítását gyakorlatilag ke­resztülvihető módon lehetővé tegyük é& pedig folytonos üzem föntartása mellett. Ez oly módon történik, hogy a szállítandó anyagokat nem vezetjük, mint azelőtt, a ' szivattyútesten át, hanem a szivattyúk csakis tiszta vizet szállítanak! és ez utób­bit egy vezetékben a szállítandó anyagokra hagyjuk behatni. Emellett a folytatólagos üzem biztosítá­sára külön vízmentesen elzárható tartá­lyok vannak ialkálmazva, melyekbe a szál­lítandó anyagot beadagoljuk és melyekből az a nyomóvíz segélyével a nyomóveze­tékbe szállíttatik, j A találmánybeli eljárás különböző cé-i lókra, pl. lyukak, hasadékok, talajsülyedé­' sek stb. betömésére alkalmazható elsősor­j ban, azonban bányáknak tömedékanyaggal i öblítés útján való ellátására van hivatva. ' A tömedéköb'ítésnek Németországba való

Next

/
Thumbnails
Contents