55199. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék iszaptartalmú folyadékok csapadékainak besűrítésére és szárítására

Megjelent 1913. évi február hó l O-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55199. szám, XII/b. OSZTÁLY. Eljárás és készülék iszaptartalmú folyadékok csapadékainak besürítésére és szárítására. A BT FERDINÁND ÉPÍTÉSZETI FŐTANÁCSOS BRÜNNBEN. A bejelentés napja 1011 május hó 29-iKe. Elsőbbsége 1909 augusztus hó 5-ike. Ismeretesek már oly eljárások, melyek szerint emulziók, iszap, iiszaptartalmú ér­cek stb. szűrő testekbe fölszívatva, folya­déktartalmuktól részben megfosztatnak. Ezen eljárások azonban igen időrablók és oly'esetekben, midőn az iszap nagyobb meny­nyiségű kocsonyás anyagot vagy zsiradé­kot tartalmaz, ezen eljárás egyáltalán ke­resztülvihetetlen. Továbbá ezen ismeretes eljárások egyikének sem célja a szűrőn le­rakodó iszaprétegek tökéletes szárítása, ami akkor szükséges, ha a városi csatornaj­vizek iszapjának értékesítése és ha ezen iszapból ipari és világítógáz előállítása cé­loztatik. Hogy iszaptartalmú -elhasznált vizekből ezen célnak megfelelő száraz terméket ál­líthassunk elő szűrőrekeszek ési ezekben előidézett vákuum segélyével, szükséges, hogy az iszap aránylag vékony rétegben szíva ttassék föl, a fölszívott folyadék meg­szakítás nélkül és tökéletesen vezettessék el a szűrőrekeszekből és a folyadékelvo­nás addig folytattassék, míg a lerakódott iszaprétegen a száradás folytán repedések keletkeznek, melyeken keresztül ezután a levegő szívatik át, mely a rétegben még meg­maradt folyadékot magával ragadja és el­párologtatja. Az iszapréteg ezen szárítása azon további előnnyel is jár, h)gy annak a szűrőtestről való eltávolítását ég a szűrő­fölületek tisztítását megkönnyíti, ameny­nyiben a száraz iszap onnan könnyen le­fújható. A találmánybeli eljárás szerint a szűrő­testekkel bevont rekesaek az iszapfürdőbe mártatnak és belsejükben előidézett vá­kuum folytán egy iszapréteget vesznek föl. Ez után a rekesz eltávolíttatík az iszap­fürdőből és a rekeszeken lerakódott iszap­rétegből a folyadék a rekesz belsejébe szí­vatik, melyből azonnal elvezettetik. Ezen réteg folytatólagos víztelenítésével, abban a száradás folytán repedések keletkeznek, melyeken át a rekesz belsejében uralkodó vákuum következtében a külső levegő ke­resztülhatolván, a szárítás folytatódik, mi­által a rétegben újabb repedések keletkez­nek és így tovább. Mielőtt a száraz anyaggal bevont rékesz ismét az iszapfürdőbe meríttetnék, abba sűrített levegőt vezetünk, mely a szárított terméket és a szűrőtestbe behatolt, de a levegőáramlás által szintén megszárított iszaprészecskéket lesodorja úgy, hogy a szűrő ismét használható lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents