55199. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék iszaptartalmú folyadékok csapadékainak besűrítésére és szárítására

Az ©zen eljárás foganatosítására szol­gáló készülék a, mellékelt rajz 1. ábráján keresztmetszetben, 2. ábráján hosszmetszetben van föltün­tetve. A készülék ;az ürös- (Ll, L2) tengelyek körül forgó (TI, T2) dobokból áll, melyek­nek palástját könnyem kicserélhető (z) szűrőcsövek képezik. A dobok között az(S) szívókamra van elrendezve, melybe a külső végeiken zárt (z) csövek torkolnak. Az ily módon szerkesztett test, az iszappal telt (b) tartányba merül. Az (S) szívótér egy függőlegesen le­nyúló, alul nyitott (m) cső révén az ürös tengely (Ll) részével van összekötve. Az (m) csőre, függélyesen el nem tolható (a) karok révén, egymás mellett két szegmens­alakú ürös (R) test van szerelve. (1. ábra),' melyeknek mindegyike a megfelelő olda­lon néhány (a rajzon négy) rekesznyílást zár el. Az (R) testeket közéjük iktatott erős rugók szorítják a rekeszek tömítendő homlokfölületéhez. Az ürös tengely (Ll) részéhez egy lég-és folyadékszivattyú van kapcsolva, míg a vele nem közlekedő (L2) részben az (R) ürös testekkel összekötött (tl, t2) csövek vannak 'elhelyezve, melyek közül az egyik (tl) as ürített levegőt vezeti az ürös testbe és a másik (t2) az (R) ürös testek külső fölületei és a dobfalak kenésére szükséges olaj bevezetésére szolgál. Az ürös (R) tes­tek mindegyike a dobok felé fordított far lániak körülbelül középső részén egy-egy kis (c) furattal van ellátva, mely ha az (o) , rekesznyílások egyikével egybeesik, ezen rekesz belseje és a (tl) cső között össze­köttetést létesít. Minden (z) rekesz kúp­vagy gúlaalakú, külső felén perforált cső­ből áll, mely szűrőnemezzel van burkolva. A készülék működési módja a következő: A szivattyú által előállított vákuum foly­tán az iszapba merülő rekeszekre nedves iszap rakódik le, mely a folyadékelvonás folytán már az iszaptartányban meglehe­tősen sűríttetik. A rekeszekbe jutó leszűrt folyadék a rekeszek kúp- vagy gúlaalakjánál, illetve falaik esésénél fogva a szívótérbe gyor­san lefolyik és az (m) csövön át állandóan leszívatik úgy, hogy midőn a rekeszek a (c) furat elé jutnak, már folyadékmente­sek. Folytatólagos forgásuk közben a sűrű iszappal burkolt rekeszek egymásután ki­jutnak az iszapból és a folyadékot leadva, az ürös (R) testeket elérik. Ütközben az iszapréteg megrepedezik és a beszívott külső levegő az iszaprétegben még meg­lévő folyadékrészecskéket magával ra­gadja. Az ürös (R) testek a további leszí­vást meggátolják és azon pillanatban, mi­dőn a forgó rekeszek (o) nyílásai a (c) fu­rattal egybeesnek, a rekeszbe sűrített le­vegő jut, mely a rekesz falára, illetve a .szűrőlemezre tapadt besűrített és megszá­radt iszapréteget egy, a rajzon föl nem tüntetett szállító szalagra veti. A sűrített levegő bevezetése egy szelep­vezérmű révén kívülről vagy egy elektro­mágneses vezérmű révén az ürös testek 1 belsejében szabályoztatik. ! Minthogy az ürös testek több rekesznyí­lást födnek, az iszapjától megszabadított két rekesz egy ideig nem közlekedik a sű­rített levegő vezetékével, sem a szívótér­rel úgy, hogy az iszaptartány iszapsziné­nek esetleges ingadozása esetén ia szívó­térben a vákuum nem befolyásoltatik. Ezen eljárás és az ©zen célra szerkesz­tett készülék előnyei a következők: 1. a mechanikai erőszükséglet igen cse­kély; . 2. az üzem folytonos ési egészségügyi szempontból kifogástalan; 3. a szürlet tiszta és szuszpendált anya­goktól mentes; 4. ia kiszolgáláshoz és fölügyelethez szük­ségelt személyzet minimumra van csök­kentve; 5. a szűrőnemez tisztítása a sűrített le­vegő által önműködően történik és a nemez igénybevétele igen csekély. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás iszaptartalmú folyadékok csa­padékainak besűrítésére és szárítására,

Next

/
Thumbnails
Contents