55078. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági fogas

Megjelent 1912. évi január hó 31-én. • MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 55078. szám. VJLll/c. OSZTÁLY. Biztonsági fogas. KLUGE RICHÁRD VENDÉGLŐS STOLZBAN ÉS KLUGE PAUL KOVÁCS LEIPEBEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 1-je. Jelen találmány tárgya egy olyan ruha­fogas, mely a fölakasztott ruhadarabok le­vételekor csöngetyűjelzést ad. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példakén ti kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a fogas üres helyzetben, a 2. ábrán a megterhelésnek megfelelő helyzetben, a 3. ábrán a szerkezet hátulról nézve & a 4. ábrán oldalnézetben részben metszve van föltüntetve. Az (1) táblán a (3) csavarok segítségé­vel van fölerősítve a (2) kalaptartó, az (5) csavarok segítségével pedig a (4) ruha­fogas. Ez utóbbi rugalmas anyagból van készítve s a ráakasztott ruha súlya alatt annyira lehajlik, hogy az alatta elrende­zett villamos csöngetyűnek (6) gombját megnyomja és így annak áramkörét zárja. Az (1) táblának (8) kivágásában föl- és le­felé eltolhatóan van alkalmazva a (7) to­lóka, mely a (9) tekercsrúgó hatása elle­nében lefelé húzható és ezen zárt helyze­tében a rajta megerősített (10) ellenfogas a (2) kalaptartóra s a (11) rúdon megerő­sített (12) szög a (4) ruhafogasnak meg­felelő nyílásába nyúlik be, minélfogva mind­két fogas mechanikailag le van zárva a rájuk akasztott ruhával együtt. A (7) to­lóka hátlapján (3. ábra) van megerősítve a (13) rögzítő pecek, melyet a (14) rúgó tart fogva s így a (7) tolóka legalsó helyzeté­ben rögzítve van s ezen helyzetéből csak akkor tud a (9) tekercsrúgó hatása alatt fölfelé csappani, ha a (13) pecket a (14) rúgóról leoldjuk. A tolókának fölfelé való csappanása alkalmával azonban a tolóka alsó részén alkalmazott (15) ütköző lemez a (17) csöngetyű kalapácsának (16) emel­tyűjét meglöki és így csöngetést vált ki, míg a tolókának egy másik tetszőleges helyén alkalmazott (18) fémsin a (20) ve­zetéket zárja és így az elektromos csön­getyüt szólaltatja meg. Ily módon tehát a ruha kétszeres me­chanikai úton s egyszeres villamos jelzés útján van biztosítva. SZABADALMI IGÉNY. # Biztonsági ruhafogas, azáltal jellemezve, hogy a fogast tartó alapzaton egy rúgó­hatás ellenében lefelé húzható tolóka van alkalmazva, melyen a kalap- és ruhafogasnak megfelelő ellenfog ások vannak oly módon elrendezve, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents