55019. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ércek vegyi és mechanikai szétválasztására

Megjelent 1912. évi január hó 29-én. MAGY. ggn* KIH. SZABADALMI kEs HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 55019. szám, XII/b. OSZTÁLY. Eljárás ércek vegyi és mechanikai szétválasztására. COMPAGNIE D'ENTREPRISES DE LAVAGE DE MINERAIS CÉG PÁRISBAN. A bejelentés napja 1911 április hó 6-ika Elsőbbsége 1910 április hó 8-ika. A jelen találmány tárgya oly vegyi és mechanikai eljárás, amely egyenlő vagy közel egyenlő fajsúlyú, szemcsés alakú össze­tett ércek szétválasztását, főként pedig a kéntartalmú ércek kiválasztását teszi lehetővé. Az eljárás lényege abban áll, hogy a leg­följebb 2 mm. nagyságú szemcsékre zúzott ércet kénsav vagy másféle sav gyönge ol­data behatásának tesszük ki, amely oldat 45° C. és a forráspont között fekvő hőmér­sékre van hozva. Ezen kezelés célja az, hogy a kénérc szemcséit kénhydrogénből álló és a szemcsékhez tapadó burok vagy hártya vegye körül, amely ily módon a szemcsék fajsúlyát mesterségesen csökkenti, innék folytán ezen szemcsék egy dugattyús "építőgép vagy rázóasztal segélyével köny­elválaszthatók a nem kéntartalmú ér-1, amelyek eredeti fajsúlyukat megtar­tók. A fönti eljárás előnyösen úgy foga­tosítható, hogy az alkalmazott meleg lyadék körfolyamatot végezzen, ami az Ijárást gazdaságossá és kényelmessé teszi. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráján látható oldal- és fölül­nézet a találmány szerinti eljárásnak egy dugattyús ülepítő géppel, a B. ábrán látható fölülnézet pedig egy rázó­asztallal kapcsolatban való foganatosítását tünteti föl. Ha a kezelendő összetett érc pl. cink­szulfidot (Zn S) és ferrokarbonátot (vaspátot Fe COs ) tartalmaz, amely alkatrészek egyenlő fajsúllyal birnak, akkor a találmány szerint kénsavnak vagy nátriumszulfátnak 1—g° Bé erősségű oldatát alkalmazzuk, amelynek hőmérséke 45° C. és a forráspont között fekszik. A finomra zúzott és legföljebb 2 mm. szemnagyságú ércet ezen meleg oldattal összekeverjük, minek következtében a cink­szulfid-szemcsék gyorsan kénhydrogénből (H2 S) álló és hozzájuk tapadó vékony burok­kal vagy hártyával vonódnak be, amely azoknak fajsúlyát csökkenti, míg a vaspát szemcséi, amelyek ilyen átalakuláson nem mentek át, eredeti fajsúlyukat megtartják. A cinkszulfid szemcséinek ezen mestersége­sen elért fajsúlycsökkentése tehát lehetővé teszi, hogy ezen szemcsék a többiektől vala­mely alkalmas mechanikai berendezés segé­lyével igen könnyen elválaszthatók legye­nek, A vegyi reakciót, amelytől a művelet sikere függ, jelentékenyen elősegítik a kezelt szemcsék csekély méretei és az oldatnak magas hőfoka.

Next

/
Thumbnails
Contents