55019. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ércek vegyi és mechanikai szétválasztására

Ezen reakció, amely egy pillanat alatt ^végbemegy, magában a mechanikai szét­választásra használt berendezésben is létre­hozható. Ha pl. az érc kezelésére az 1. és 2. ábrán föltüntetett dugattyus ülepítőgépet 'alkal­mazzuk, akkor a nyers ércet az (a) elosz­tóba öntjük és ezzel egyidejűleg a meleg oldatot is bevezetjük a (b) csövön. Az (a) elosztó elég nagy méretű arra, hogy benne a reakció végbemehessen úgy, hogy a kén­tartalmú érc fajsúlycsökkenése, mint föntebb említve volt, egy pillanat alatt megtörténik. A szétválasztás a (c) ülepítő ágyon keresz­tül megy végbe és az ismert módon működő (d) dugattyú hatása által is elősegíttetik. A könnyebb ércrészecskék a folyadékáram által egy második (cl) ülepítő ágyra vitet­nek, honnan a legkönnyebb cinkben gazdag szemcsék az (f) gyűjtőbe jutnak. Az alkalmazott folyadék ezen gyűjtőben magában, vagy az ülepítőgép kamráiban gőz befúvása által tartható a kellő hőfokon. A folyadék a gyűjtőből a (k) cső és (g) elevá­tor segélyével a (h) csőbe vezettetik, amely annak egy részét a szabályozó csapokkal ellátott (i) elágazásokon keresztül az ülepítő­gép két kamrájába, másik részét pedig az (a) elosztóba juttatja. A folyadék ily módon körben mozog és az (f) gyűjtőn való áthala­dása alkalmával fölmelegíttetik. Az eljárás a 3. ábrán föltüntetett rázó­asztallal kapcsolatban is foganatosítható. A meleg folyadék egy részét a (h) cső az ércet fölvevő elosztóba, másik részét pedig az (i) elágazáson keresztül az átlyukgatott (j) csőbe vezeti. A kiválasztott érccel együtt az (f) gyűjtőbe jutó folyadékot a (k) cső a (g) elevátorhoz szállítja, amely azt a (b) és (i) csövekbe nyomja vissza. A folyadéknak gőzzel való hevítése a gyűjtőben és az át­lyukgatott csőben végezhető. Az alkalmazott berendezések, vagyis üle­pítők, rovátkolt asztalok, rázószerkezetek stb. tipusa szerint természetesen a folyadék ve­zetése és melegítése is más megfelelő mó­don történhet. A leirt eljárás főként a kénérceknek a kén!, egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékben tartalmazó ércektől való elválasz­tására, azonban másféle érdek szétválasz­tására is alkalmas. Minél nagyobbak az érc­szemcsék, annál erősebbnek és magasabb­hőfokúnak kell lennie a használt oldatnak, amelyben a kénsav vagy nátriumszulfát ter­mészetesen más egyenértékű anyaggal helyettesíthető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás érceknek vegyi és mechanikai szétválasztására, jellemezve azáltal, hogy a legföljebb 2 mm. nagyságú szemcsékre zúzott ércet kénsav, nátriumszulfát vagy más egyenértékű anyag 45J C. és a forr­pont között fekvő hőmérsékű higított oldatának behatása alá helyezzük oly célból, hogy bizopyos ércfajok, neveze­tesen a kénércek fajsúlya megváltozzék,, mire a további szétválasztást mechanikai úton végezzük. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárásnak egy foganatosítása, jellemezve azáltal, hogy a már alkalmazott folyadékot újból föl­melegítjük és elevátor segélyével ismét visszavezetjük a szétválasztó berende­zésbe, amelyben a folyadékot oly mó­don használjuk föl újból, hogy egy részét közvetlenül az érccel elegyítjük, másik részét pedig a mechanikai szétválasz­tásra használjuk föl. (1 rajzlsp melléklettel.) l'allas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents