53945. lajstromszámú szabadalom • Készülék csatornákba előzetesen beépített csatlakozó idomdarabok helyeinek fölkutatására

Megjelent 1911. évi november hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jOn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 53945. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Készülék csatornákba előzetesen beépített csatlakozó idomdarabok helyeinek fölkutatására. VADAS MIHÁLY OKL. MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1911 március hó 30-ika Csatornaépítkezéseknél az előzetesen a csatornába beépített idomdarabok helyei­nek utólagos fölkutatása, Mváltképen nem járható csatornák esetében, nehézségekbe ütközik. A tervek alapján végzett bemé­rések jóformán sohasem mutatják meg az idomdarabok helyét pontosan, miáltal az itt végzett fölásások eredményre nem ve­zetnek és vagy új fölását vagy a csatorna falába új nyílások készítését teszik szük­ségessé, mely utóbbi esetben az előzete­sen beépített idomdarabok nyílása nyitva marad és a csatorna üzembevétele után a ! szennyvizek ezen nyíláson át a talajt meg­fertőzik. A jelen találmány tárgya oly készülék, | mellyel a csatornákba előzetesen beépí­tett csatlakozó idomdarabok — kiváltké­pen nem mászható csatornák esetében — fölkutathatok és egy fix ponttól, — a mászóaknától— a föld fölszinén kijelölhe­tők. Lényegében a találmány egy keréken járó kocsiból áll, melynek oldalfalain az idomdarabok magasságában rugók által a csatorna falához szorított görgők vannak elrendezve. Ezek a kocsi mozgása közben a megkeresendő idomdarabhoz érve, annak nyílásába becsappannak, miáltal a kocsi I fogva marad. A kocsi, illetve az idomda­rab helyzete a fölhasznált huzal hossza ál­tal teljesen meg van határozva. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképem kiviteli alakja van föltüntetve, ahol is az 1. ábra a csatornában lévő készülék ke­resztmetszetét mutatja, míg :a 2. ábra a készülék vázlatos oldalnézete. Az (a) lemezhez, mely a kocsi testét alkotja, négy (b) kerék van oly módon erősítve, hogy azok a csatornafalra me-I rőlegesen állanak. Az (a) lemez fölső ré­szén egy (c) vezetőkerék van elrendezve, mellyel a kocsinak a csatornában járás ! közben nagyobb stabilitást biztosítunk. Ügy a (b) kerekek, mint a (c) vezetőke­rék rugósan vannak ágyazva, oly célból, hogy a csatornafal egyenetlenségei foly­tán lökések és egyoldalú nyomások a ko­csit ne érjék. E célból a kerék csapjait hordó (e) keret saját hosszirányában el­mozgathatóan, de elfordulás ellen bizto­sítva van egy, az (a) lemezhez erősített (f) keretbe behelyezve; az (e) és (f) kere­tek között egy (g) tekercsrugó van elren­dezve, mely az (e) keretet és ily módon a I (b) kereket a csatorna falához szorítja. A

Next

/
Thumbnails
Contents