53785. lajstromszámú szabadalom • Sűrűségmérő folyadékokhoz

Megjelent 14)11. évi október iió 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 53785. özám. VI I/d. OSZTÁLY. Sűrűségmérő folyadékokhoz. SCHÁFFER & BUDENBERG CÉG AUSSIGBAN. A bejelentés napja 1911 január hó 5-ike. Elsőbbsége 1909 jnlius hó 1-je. Találmányunk tárgya sűrűségmérő folya­dékokhoz és folyékony tömegekhez, mely lehetővé teszi, hogy a nyitott vagy zárt edényekben, tartályokban, gőz vagy vákuum készülékekben stb. lévő folyadékok sűrű­ségét megállapítsuk és eme edények tartá­lyokon stb. kívül, tetszőleges távolban fekvő ponton jelezni. Ezt találmányunk szerint akként érjük el, hogy két csővezetéket, melyek szabad vé­gei egymástól bizonyos távolságban vannak egymás fölött, légnyomással működtetendő jelzőberendezés segélyével kötünk össze, melynek jelzőművét az a nyomáskülönbség állítja be a mérendő sűrűségnek megfelelő értékre, mely akkor hat a csővezetékekbe zárt légoszlopokra, mikor a két csőnek egy­mástól adott távolságban lévő végét a folya­dékba merítjük. A csatolt rajzon a találmány tárgyának több foganatosítási alakja látható, neveze­tesen az 1. ábra a sűrűségmérő oly foga­natosítási alakja, melynek jelzőberendezése rúgós manométer gyanánt van kiképezve, míg a 2. ábránál a rúgós manométert kén­esős manométer helyettesíti. A 3—5. ábra az 1. ábrán látható sűrűségmérő belső ré­szeinek foganatOBÍtási alakjait tünteti föl, a 6. ábra részben metszetben a 2. ábrán lát­hatóhoz hasonló jelzőberendezéssel fölszerelt foganatosítási alakot fotografikus följegyző berendezéssel kapcsolatban tünteti föl. A 7. ábra a metszet a 6. ábra X—X vonala sze­rint és a 8. ábra a sűrűségmérő berendezés egy alkalmazási módját mutatja be példa­képen. Maga a sűrűségmérő (1. ábra) két (A, B) harangból áll, melyek egymástól tetszőlege­sen választható, de ismert (E) (pl. 1 m.) tá­volságban vannak egymás fölött a (D) tar­tályban elrendezve, melybe a mérendő fo­lyadékot töltjük. A harangokat az (a) és (b) csővezetékek és a légnyomás útján működ­tethető (1) illetve (Cl) jelző berendezések kötik össze. Ily jelzőberendezés gyanánt folyadék­oszlopos nyomásmérők, pl. (Cl) kénesős manométerek is használhatók. (2. ábra.) Ez a (Cl) kénesős manométer a (c) kéneső tar­tályból és az evvel közlekedő (d) emelkedő­csőből áll, melynek fölső vége a magasab­ban elredezett (B) haranggal közlekedő (b) csővezetékkel van kapcsolva míg a (c) kén­esőtartály az alsó (A) harang (a) csővezeté­kéhez van kötve. Célszerű, ha az (a) és (b) csővezetékeket kis (w) szélüstök közvetíté­sével kapcsoljuk az emelkedő csőhöz, illetve a kénesőtartályhoz. Az emelkedőnek az (s)

Next

/
Thumbnails
Contents